Rodzicu jeśli chcesz przyprowadzić dziecko, zapoznaj się z wytycznymi i zastosuj się do nich!!!

29 kwietnia 2020

Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego

Od 6 maja br. otwieramy przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego, przy uwzględnieniu
wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
 Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć
liczebność grupy przedszkolnej.

 W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których
rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb
mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący
zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rodzicu,
 Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż
dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.

 Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa
i ust
podczas drogi do i z placówki.
 Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś
na kwarantannie lub w izolacji.
Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu
oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów
czy zabawek.
 Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny.
Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą
z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania
czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się
przez obserwację dobrego przykładu.

Organ prowadzący przedszkole, oddział przedszkolny w szkole
podstawowej lub inną formę wychowania przedszkolnego,

Pomoże dyrektorowi w zapewnieniu opieki nad dziećmi i realizowaniu
skierowanych do niego wytycznych.
 Zobliguje dyrektora do przygotowania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa
na terenie placówki.
Zapewni środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania placówki.
 W miarę możliwości zapewni dodatkowe pomieszczenia dla dzieci, a także
wyposażenie tych pomieszczeń.
 W razie potrzeby zaopatrzy pracowników w indywidualne środki ochrony
osobistej:
jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice,
nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem.
 Wesprze dyrektora placówki w organizacji żywienia, w tym w wyborze
bezpiecznych dostawców i zdrowych produktów żywieniowych, także w sytuacji
wyboru dostawcy zewnętrznego (tzw. cateringu).
 Ustali szybki sposób komunikacji z dyrektorem, np. do raportowania o liczbie
dzieci lub w sytuacji podejrzenia zakażenia.
 Zabezpieczy możliwość szybkiego uzupełniania kadry pedagogicznej
w przypadku nieobecności nauczycieli z powodu choroby lub kwarantanny.

 

Dyrektorze,
Od 6 maja br. zorganizuj zajęcia dla dzieci. Grupy powinny przebywać
w wyznaczonych i stałych salach. Jeśli jest to możliwe, liczebność grup powinna
być mniejsza niż jest to uregulowane w rozporządzeniu MEN w sprawie organizacji
publicznych szkół i przedszkoli.
 W miarę możliwości ogranicz przebywanie w placówce osób z zewnątrz.
Zadbaj o zachowanie dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych
kontaktach z takimi osobami, w tym z dostawcami posiłków.
 Przy wejściu do przedszkola/szkoły bezwzględnie umieść płyn do dezynfekcji rąk
i zobliguj wszystkich dorosłych do korzystania z niego.
 O ile jest taka potrzeba, zaopatrz pracowników w środki ochrony osobistej,
w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice.
 W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś
wywieś plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach
z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk.
Wyłącz źródełko lub fontannę wody pitnej. Jeśli w placówce znajdują się inne
dystrybutory wody, dzieci powinny z nich korzystać pod nadzorem nauczyciela.
Zalecenia higieniczne w przypadku innych dystrybutorów wody zostały określone
na stronie internetowej GIS.
 Dzieci, pod nadzorem nauczycieli, mogą korzystać z istniejących na terenie
placówki placów zabaw i boisk.

 Jeżeli nie możesz zapewnić codziennej dezynfekcji sprzętu na szkolnym placu
zabaw lub boisku, musisz go oznaczyć taśmą i odpowiednio zabezpieczyć przed
używaniem.
 Zapewnij sprzęt i środki oraz monitoruj prace porządkowe, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych,
dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła,
uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach
i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
 Przygotuj procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia
i skutecznie poinstruuj pracowników, jak należy je stosować. Pamiętaj, że każde
wprowadzane wymagania, konieczne dla zachowania zdrowia, muszą być
przedstawione i wyjaśnione odbiorcom.
 Przeprowadź spotkania z pracownikami i zwróć uwagę, aby kładli szczególny
nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych. Do placówki
nie powinni przychodzić nauczyciele i inni pracownicy, którzy są chorzy.
 W miarę możliwości nie angażuj w zajęcia opiekuńcze nauczycieli i innych
pracowników powyżej 60. roku życia.

 W miarę możliwości unikaj rotacji nauczycieli podczas sprawowania opieki
nad dziećmi.
Wyznacz i przygotuj pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej
i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku
stwierdzenia objawów chorobowych.

 Umieść w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do: organu prowadzącego,
kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 Przygotuj ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami.
 Jeżeli organizujesz stołówkę, to obok warunków wymaganych przepisami prawa
odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadź
zasady szczególnej ostrożności, np. korzystanie z płynów dezynfekujących
do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
 Zorganizuj bezpieczne spożywanie posiłków, w tym np. spożywanie posiłków
w małych grupach, czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.
Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu
w temperaturze min. 60 O C lub je wyparzać.
Wymagaj od dostawców cateringu jednorazowych pojemników i sztućców.

 

Nauczycielu,
 Wyjaśnij dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce
i dlaczego zostały wprowadzone.
Nie organizuj wyjść poza teren placówki, np. spaceru do parku.
 Usuń z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować,
np. pluszowe zabawki. Jeżeli do zajęć wykorzystujesz przybory sportowe,
np. piłki, skakanki, obręcze, powinieneś je systematycznie dezynfekować.
Wietrz salę, w której organizujesz zajęcia, co najmniej raz na godzinę i prowadź
gimnastykę śródlekcyjną przy otwartych oknach.
 Zwracaj uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed
jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
Zorganizuj pokaz właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji. Przypominaj i dawaj
przykład.
Unikaj organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.Załączniki:

KONTAKT

Punkt Przedszkolny
"Arka Noego"

ul. Sławomira 9b
71-606 Szczecin
tel. 91 4244366