Organizacja punktu

ORGANIZACJA
Niepublicznego Punktu Przedszkolnego
„Arka Noego”

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Arka Noego”, zwany dalej „Punktem” jest niepublicznym punktem przedszkolnym w rozumieniu Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. nr 161, poz. 1080) oraz niniejszego dokumentu.
2. Siedziba Punktu znajduje się w Szczecinie, ul. Sławomira 9b.
3. Organem prowadzącym Punkt jest Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej zatrudniający wszystkie osoby pracujące w Punkcie.
4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty.
5. Założenie Punktu podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Szczecin.
6. Ustalona nazwa używana przez Punkt w pełnym brzmieniu:
Niepubliczny Punkt Przedszkolny
„Arka Noego”
ul. Sławomira 9b
71-606 Szczecin
§ 2. Cele i zadania
1. Punkt realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie poprzez:
a) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, w tym niepełnosprawnego, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi oraz przygotowanie do podjęcia nauki w szkole,
b) sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Punktu,
c) wspomaganie rodziny w wychowywaniu dziecka.
2. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest:
a) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
b) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym co dobre i co złe,
c) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej,
d) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci,
e) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych, w tym zapewnienie sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych,
f) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną,
g) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
h) wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
i) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,
j) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości     i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
3. Wynikające z powyższych celów zadania Punkt realizuje w ramach następujących obszarach edukacyjnych:
a) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci,
b) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych,
c) wspomaganie rozwoju mowy dzieci,
d) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych,
e) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci,
f) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,
g) wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem,
h) wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec,
i) wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne,
j) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych,
k) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń,
l) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt,
m) wspomaganie rozwoju intelektualnego wraz z edukacja matematyczną,
n) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania,
o) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
4. Punkt przedszkolny zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi podczas pobytu w Punkcie oraz w trakcie zajęć poza terenem Punktu.
5. Punkt zapewnia wychowankom bezpieczeństwo i higienę, dobrą, przyjazną atmosferę wolną od agresji i przemocy.
6. Punkt przedszkolny w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy bhp i ppoż.
7. Punkt przedszkolny współpracuje ze specjalistami zapewniając w miarę potrzeb i możliwości konsultację i pomoc.
8. Punkt przedszkolny zapewnia zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.
9. Punkt przedszkolny stwarza rodzicom warunki partnerskiej współpracy i wspiera ich w spełnianiu roli pierwszych nauczycieli swoich dzieci.
10. Punkt przedszkolny w swoich działaniach odwołuje się do wartości katolickich.
§ 3. Organizacja pracy punktu przedszkolnego
1. Punkt przedszkolny działa przez cały rok szkolny (tj. od 1 września do 31 sierpnia następnego roku) z wyjątkiem przerw ustalonych przez Organ prowadzący oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Dzienny wymiar godzin pracy, od poniedziałku do piątku, wynosi 10 godzin (tj. od 7.00 do 17.00).
3. Zajęcia w Punkcie prowadzone są grupach liczących od 3 do 25 dzieci.
4. Działalność Punktu finansowana jest przez rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w Punkcie oraz z innych źródeł np. dotacji gminnej.
5. Opłata za pobyt dziecka w Punkcie pobierana jest z góry, do 10 dnia każdego miesiąca zgodnie z umową zawartą między rodzicami i Organem prowadzącym.
6. Miesięczna opłata za Punkt nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka lub rezygnacji z Punktu.
7. Punkt zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala Organ prowadzący.
8. Opłata za wyżywienie dziecka w Punkcie pobierana jest z góry, do 10 dnia każdego miesiąca. Opłata podlega zwrotowi w wysokości dziennej stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności dziecka w Punkcie.
9. Punkt zapewnia świadczenia w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.
10. Wymiar godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej wynosi 5 godzin dziennie.
11. Ramowy rozkład dnia ustala Dyrektor Punktu. Uwzględnia on wymagania zdrowotne i higieniczne, dostosowany jest do założeń programowych.
12. Ramowy rozkład dnia podany jest do wiadomości rodziców na tablicy informacyjnej.
13. Dzieci, w ramach opłaty stałej mogą uczęszczać na zajęcia rewalidacyjne, specjalistyczne i dodatkowe tj. rytmikę, zajęcia plastyczne i religię. Zajęcia z języka obcego są dodatkowo płatne z góry do 10 dnia każdego miesiąca. Organizacja oraz terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez Dyrektora Punktu, a czas ich trwania dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci.
14. Punkt może modyfikować ofertę edukacyjną w zależności od bieżących potrzeb.
§ 4. Ogólne zasady pobytu dziecka w punkcie przedszkolnym
1. Dziecko ma zagwarantowaną fachową opiekę w dni powszednie każdego tygodnia, w godzinach 7.oo-17.oo, przez 12 miesięcy z wyjątkiem przerw ustalonych przez Organ Prowadzący oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Nauczyciele są w pełni odpowiedzialni za bezpieczeństwo powierzonych im dzieci podczas zajęć prowadzonych zgodnie z programem i tygodniowym rozkładem zajęć.
3. Dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe oraz specjalistyczne realizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagoicznej i rewalidacyjne znajduje się pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć.
4. Nauczyciel opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiego nauczyciela oraz przekazania wszystkich informacji dotyczących wychowanków.
5. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji gdy ta pomoc jest niezbędna oraz powiadomienie rodziców i dyrektora  o zaistniałym wypadku z udziałem dziecka.
6. Punkt nie prowadzi opieki medycznej. Odpowiedzialność za wykonanie w odpowiednim terminie wszelkich zabiegów i procesów medycznych związanych ze zdrowiem dzieci między innymi szczepień ochronnych spoczywa na rodzicach. W Punkcie nie podawane są dzieciom żadne lekarstwa, poza przypadkiem kiedy dziecko cierpi na chorobę przewlekłą, a lekarz opiekujący się dzieckiem oraz rodzice dziecka wyrażą na to pisemną zgodę i podadzą szczegółową informacją o dawkowaniu lekarstwa.
7. Dzieci mogą być odbierane tylko przez rodziców (opiekunów prawnych), bądź inne osoby, które zostały upoważnione, bądź po uprzednim osobistym powiadomieniu Punktu o zmianie osoby odbierającej dziecko. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z Punktu przez upoważnioną przez nich osobę.
8. Warunkiem przyjęcia dziecka do Punktu w danym dniu jest jego dobry stan zdrowia. Jeżeli u dziecka stwierdzony zostanie stan podgorączkowy lub jego samopoczucie będzie wskazywało na stan chorobowy rodzice zobowiązani są do zabrania dziecka z Punktu.
9. Rodzice uiszczają opłatę z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków w terminie uzgodnionym z Dyrektorem Punktu.
10. Rodzice ponoszą koszty związane z transportem dzieci na wycieczki i różnego typu wyjazdy autokarowe.
11. Punkt wyposaża dzieci we wszystkie potrzebne im do wszechstronnego rozwoju pomoce  i materiały dydaktyczne, edukacyjne i papiernicze.
§ 5.Warunki przyjmowania dzieci do Punktu przedszkolnego
1. Punkt przedszkolny prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
2. Podstawą zgłoszenia dziecka do Punktu jest karta zgłoszenia dziecka złożona przez rodziców do 15 czerwca.
3. W przypadku, gdy liczba kandydatów do Punktu przekracza liczbę miejsc Dyrektor placówki powołuje Komisję ds. rekrutacji. Komisja ustala zasady i kryteria rekrutacji, uwzględnieniem pierwszeństwa dzieci uczęszczających do Punktu w roku poprzednim oraz ich rodzeństwa. Lista dzieci przyjętych do Punktu na nowy rok szkolny zamieszczana jest na stronie internetowej placówki oraz wywieszana na tablicy ogłoszeń Punktu najpóźniej do końca czerwca.
4. Rodzice dziecka przyjętego do Punktu na nowy rok szkolny, którzy zrezygnują z miejsca w Punkcie, zobowiązani są do złożenia pisemnej rezygnacji przed rozpoczęciem roku szkolnego. W przeciwnym razie zobowiązani są do pokrycia kosztów do czasu złożenia takiej rezygnacji.
5. Dyrektor Punktu może podjąć decyzję o rozwiązaniu umowy w przypadku:
a) nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka ponad 2 tygodnie,
b) braku przystosowania do grupy – zagrożenie bezpieczeństwa własnego i innych dzieci,
c) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszej organizacji Punktu,
d) nieuiszczenia opłaty za pobyt dziecka
§ 6. Wychowankowie punktu przedszkolnego
1. Punktu mogą uczęszczać dzieci od 3 do 5 lat (w przypadku dzieci niepełnosprawnych do 8 roku życia). W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Punktu może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku. Wymogiem formalnym jest opanowanie przez dziecko treningu czystości.
2. Dziecko w Punkcie ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka,
a w szczególności do:
a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo– dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
b) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego podmiotowego traktowania,
c) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
d) poszanowania jego godności osobistej,
e) poszanowania własności,
f) opieki i ochrony oraz akceptacji jego osoby.
3.  Dzieciom nie wolno:
a) stwarzać niebezpiecznych sytuacji,
b) krzywdzić innych i siebie,
c) niszczyć cudzej własności,
d) przeszkadzać innym w pracy lub zabawie.
§ 7. Rodzice
1. Rodzice i nauczyciele są zobowiązani do współdziałania ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego  na   dziecko  i  określania drogi jego indywidualnego rozwoju.
2. Rodzice mają prawo do:
a) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu Punktu przedszkolnego i planów pracy w oddziale,
b) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
c) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczyciela w rozpoznawaniu przyczyn
trudności wychowawczych oraz  doborze metod udzielania dziecku pomocy,
d) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy Punktu,
e) odwołania się od decyzji Dyrektora Punktu w terminie 5 dni od wydania decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków Punktu.
3.  Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy :
a) przestrzeganie niniejszej organizacji,
b) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z punktu przedszkolnego lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
c) informowanie   o   przyczynach   nieobecności   dziecka   na zajęciach, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
4. Formy współpracy Punktu przedszkolnego z rodzicami:
a) zebrania grupowe,
b) konsultacje i rozmowy indywidualne z nauczycielem, pedagogiem lub Dyrektorem Punktu,
c) kącik dla rodziców,
d) zajęcia otwarte,
e) uroczystości z czynnym udziałem rodziców.
5. Spotkania kadry pedagogicznej z rodzicami odbywają się dwa razy do roku (spotkania ogólne) oraz wg harmonogramu spotkań indywidualnych lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.
§ 8. Kadra pedagogiczna
1. Punktem zarządza Dyrektor. W przypadku nieobecności z placówce Dyrektora, może go zastępować wyznaczony przez niego nauczyciel.
2. Dyrektor kieruje działalnością opiekuńczo-wychowawczą i dydaktyczną Punktu, a szczególności:
a) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań Punktu,
b) organizuje działalność Punktu,
c) kształtuje twórczą atmosferę pracy,
d) sprawuje nadzór nad przebiegiem zajęć w Punkcie,
e) podejmuje decyzje o przyjęciu lub skreśleniu wychowanka z listy dzieci uczęszczających do Punktu,
f) zarządza środkami finansowymi i mieniem Punktu w zakresie pełnomocnictwa udzielonego przez Organ prowadzący,
g) prowadzi działalność administracyjno-gospodarcza i biurową Punktu.
3. Osoba pełniąca funkcję kierowniczą łączy ją z realizowaniem zadań opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych z wychowankami.
4. W Punkcie przedszkolnym zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym; specjaliści realizujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej bądź zadania wynikające z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych opracowywanych na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
5. Nauczyciele prowadzą pracę wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego, odpowiadają za jakość i wyniki  tej pracy.
6. Do zakresu zadań nauczycieli należy:
a) planowanie i prowadzenie pracy z dzieckiem,
b) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
c) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
d) przeprowadzenie diagnozy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,
e) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod wychowania i nauczania,
f) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w Punkcie przedszkolnym i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów itp.,
g) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,
h) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,
i) systematyczne pogłębianie wiedzy pedagogicznej, podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
j) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
k) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci, w szczególności poprzez korzystanie z pomocy rodziców lub innych pełnoletnich członków rodzin dzieci, upoważnionych przez rodziców (prawnych opiekunów), w sprawowaniu opieki nad dzieckiem w czasie prowadzenia zajęć, a także prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom (prawnym opiekunom) w zakresie pracy z dziećmi,
l) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
m) realizacja zaleceń Dyrektora i osób kontrolujących,
n) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,
o) realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora, a wynikających z bieżącej działalności Punktu.
7.    Do zadań specjalistów należy prowadzenie zajęć logopedycznych oraz rewalidacyjnych zgodnie z zaleceniami opisanymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
8.    Do zadań zespołu, w skład którego wchodzą nauczyciele i specjaliści należy:
a) dokonanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka niepełnosprawnego;
b) opracowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego;
c)dokonanie okresowej oceny poziomu funkcjonowania dziecka oraz w miarę potrzeb  modyfikacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.
9.  Nauczyciele i specjaliści mają prawo do:
a) szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i dzieci,
b) wolności głoszenia własnych poglądów,  nienaruszających godności innych osób,
c) współdecydowania o wyborze programu wychowania przedszkolnego, podręczników, pomocy dydaktycznych i metod pracy,
d) jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy,
e) stałego rozwoju i wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego,
f) wynagrodzenia za swoją pracę i urlopu wypoczynkowego.
10.    W Punkcie mogą być zatrudnieni pracownicy administracyjni, pracownicy obsługi, osoby do pomocy nauczyciela.
11. Stosunek pracy w/w pracowników regulują odrębne przepisy.
§ 9. Postanowienia końcowe
1. Punkt prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Dla znajomości organizacji przez wszystkich zainteresowanych ustala się umieszczenie jej na stronie internetowej Punktu.
3. Organizacja Punktu wchodzi w życie z dniem 01 września 2014 r.

KONTAKT

Punkt Przedszkolny
"Arka Noego"

ul. Sławomira 9b
71-606 Szczecin
tel. 91 4244366