Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Status prawny i struktura Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Zobacz także:

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej jest jednostką organizacyjną Kościoła powołaną 23.01.1990 jako Caritas Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej przez biskupa Kazimierza Majdańskiego na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 17.05.1989 o stosunku Państwa do Kościoła (Dz.U. 1989 nr 29 poz. 154).
Caritas ASK posiada osobowość prawną na podstawie art. 7 ust.1 p.2 w/w ustawy z dnia 17.05.1989, a organem osoby prawnej jest dyrektor na podstawie art. 7 ust. 3 p.8.
Caritas nie musi być zarejestrowana w KRS. Uzyskała osobowość prawną od chwili powiadomienia właściwego organu administracji państwowej o jej utworzeniu, zgodnie z art. 13 p.1 w/w ustawy.
W 1992 roku nastąpiła zmiana nazwy z „Caritas Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej” na „Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej”, a w 2005 roku zmiana siedziby Caritas.
Minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych (obecnie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji) wydaje, na prośbę Caritas, zaświadczenie o posiadaniu osobowości prawnej, aktualnym adresie i osobie uprawnionej do reprezentacji, które jest równoważne z aktualnym odpisem z KRS.

Caritas ASK nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego (OPP).

Organizacją Pożytku Publicznego jest natomiast powołana przez Caritas ASK Fundacja Hospicyjna Przystań, która jest zarejestrowana w KRS pod numerem 000405479.

Zgodnie z §1 swojego statutu Caritas realizuje instytucjonalną działalność charytatywną w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej), której szczegółowe formy zawiera § 7 statutu.

Struktura Caritas, zgodnie z §2 statutu, obejmuje:
a) Zarząd Caritas,
b) Parafialne Zespoły Caritas,
c) Szkolne i Akademickie Koła Caritas,
d) Placówki specjalistyczne zarządzane przez Caritas,
e) Jednostki o wyodrębnionej rachunkowości i organizacji wewnętrznej, takie jak centra socjalne, NZOZ i inne,
f) Inne jednostki wspomagające działalność lub strukturę Caritas.

Podmioty od a) do d) nie posiadają własnej osobowości prawnej i rozliczane są pod głównym numerem NIP Caritas.
Jednostki o wyodrębnionej rachunkowości i organizacji wewnętrznej również nie posiadają własnej osobowości prawnej, ale rozliczają się pod własnym numerem NIP i prowadzą własne placówki.
Jednostki wspomagające działalność lub strukturę Caritas nie posiadają osobowości prawnej, ale mają własny NIP.
 Załączniki:
Zainstaluj aplikację Caritas