Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Statut Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Tekst jednolity

 

Mając na uwadze Boże przykazanie miłości zobowiązujące wszystkich do służby bliźniemu, a więc aby:

 • praktycznie realizować naukę Jezusa Chrystusa o miłosierdziu chrześcijańskim,
 • krzewić czynną miłość bliźniego,
 • włączyć się w ogólnokościelna działalność charytatywną,
 • współpracować z wszystkimi organizacjami i instytucjami, niosącymi czynną pomoc potrzebującym ludziom oraz osobami dobrej woli.

Arcybiskup, w oparciu o ustalone dla polskich diecezji przepisy, ustala status prawny kościelnej działalności charytatywnej w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w sposób następujący:

 

ROZDZIAŁ I
Struktura, nazwa, charakter prawny

§ 1
Instytucjonalną działalność charytatywną w Archidiecezji realizuje CARITAS ARCHIDIECEZJI SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKIEJ, zwana dalej CARITAS ARCHIDIECEZJI.

§ 2
CARITAS ARCHIDIECEZJI powołuje ARCYBISKUP.
Struktura Caritas obejmuje:

 1. Zarząd Caritas,
 2. Parafialne Zespoły Caritas,
 3. Szkolne i Akademickie Koła Caritas,
 4. Placówki specjalistyczne zarządzane przez Caritas,
 5. Jednostki o wyodrębnionej rachunkowości i organizacji wewnętrznej, takie jak centra socjalne, NZOZ i inne,
 6. Inne jednostki wspomagające działalność lub strukturę Caritas.

§ 3
CARITAS ARCHIDIECEZJI posiada kościelną osobowość prawną.

§ 4
CARITAS ARCHIDIECEZJI ma prawo posiadania, nabywania, zbywania i zarządzania swym majątkiem ruchomym i nieruchomym jak również występowania przed władzami państwowymi, sądami i osobami trzecimi dla obrony i reprezentacji swych praw.

§ 5
Siedzibą CARITAS ARCHIDIECEZJI jest miasto Szczecin.

 

ROZDZIAŁ II
Cele, zadania i środki działania CARITAS ARCHIDIECEZJI

§ 6
Podstawowym celem CARITAS ARCHIDIECEZJI jest bezpośrednia i pośrednia działalność charytatywna, jednocześnie koordynowanie i kierowanie całą kościelną akcją charytatywną na terenie Archidiecezji, a także reprezentowanie jej na zewnątrz, współpraca z niekościelnymi instytucjami i formami pomocy wzajemnej.

§ 7
Ustalone przez Arcybiskupa zadania CARITAS ARCHIDIECEZJI wynikają z Chrystusowego przykazania miłości bliźniego bez względu na wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę czy przekonania polityczne. CARITAS spełnia swoje podstawowe zadania zabezpieczenia potrzeb bliźniego szczególnie przez:
a) krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego;
b) niesienie pomocy rodzinom wielodzietnym i samotnie wychowującym dzieci;
c) organizowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży;
d) organizowanie dożywiania rodzin ubogich i wielodzietnych, osób samotnych i bezdomnych;
e) formowanie ideowe i praktyczne pracowników charytatywnych;
f) opracowywanie programów działalności charytatywnej w Archidiecezji w oparciu
o wskazania Arcybiskupa oraz rozeznanie potrzeb terenu;
g) jednoczenie, koordynowanie, doskonalenie i kontrolę działalności wszelkich placówek kościelnej akcji charytatywnej na terenie Archidiecezji;
h) samodzielne prowadzenie lub uczestniczenie w ogólnokrajowych akcjach wchodzących
w zakres charytatywnej działalności Kościoła jak np.: Tygodnia Miłosierdzia, Dni Chorych oraz podtrzymywanie i szerzenie tradycyjnych uroczystości charytatywnych jak np. Wigilia ubogich i samotnych, Opłatek, Święcone itp., organizowanie pomocy dla poszkodowanych w kataklizmach w kraju i za granicą;
i) organizowanie własnych ogniw terenowych;
j) utrzymanie łączności i współpracy z CARITAS innych diecezji w Polsce oraz z CARITAS POLSKA;
k) współdziałanie z działalnością charytatywną i opiekuńczą prowadzoną przez organy i organizacje państwowe, samorządowe, społeczne organizacje wyznaniowe i inne;
l) występowanie w imieniu kościelnej akcji charytatywnej wobec lokalnych władz państwowych, organizacji samorządowych, społecznych i innych instytucji;
ł) zarządzanie placówkami opiekuńczymi CARITAS.
m) analizę niekorzystnych zjawisk społecznych, zakresu ich występowania, wypracowywanie programów zmierzających do ich usuwania;
n) prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej, systematyzowanie jej form i podejmowanie działań na rzecz szerokiego zakresu potrzebujących, a w szczególności: rodziny, dzieci, młodzieży, samotnych matek, niepełnosprawnych, chorych, seniorów, uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych, ofiar przemocy, więźniów, migrantów i uchodźców, ofiar klęsk żywiołowych, epidemii i zbrojnych konfliktów;
o) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
p) pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
r) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
s) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
t) ochronę i promocję zdrowia;
u) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
v) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
w) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
x) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
y) działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
z) działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
aa) działalność na rzecz rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
bb) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, ochrony dziedzictwa przyrodniczego, turystyki i krajoznawstwa;
cc) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
dd) ratownictwo i ochronę ludności oraz pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
ee) promocję i organizację wolontariatu oraz działania na rzecz integracji europejskiej w oparciu o wartości chrześcijańskie oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
ff) pomoc Polonii i Polakom za granicą;
gg) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
hh) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
ii) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32.
jj) zakładanie i prowadzenie placówek oświatowych i wychowawczych, w tym punktów przedszkolnych i przedszkoli oraz szkół wszystkich rodzajów.

§ 8
CARITAS realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. urządzanie nabożeństw, organizowanie praktyk religijnych jak: dni skupienia, rekolekcje, dni społeczne, jałmużny, dary ołtarza oraz powoływanie wszystkich wiernych do czynnej służby bliźniemu,
 2. organizowanie odczytów, zjazdów, kursów, bibliotek, czytelni, poradnictwa różnego typu,
 3. organizowanie systematycznego kształcenia pracowników i działaczy charytatywnych,
 4. wydawanie biuletynu, wytycznych i innych materiałów instruktażowo-szkoleniowych,
 5. prowadzenie stałych akcji finansowych dla powiększenia środków materialnych na cele charytatywne m.in. przez zakładanie i prowadzenie instytucji działalności gospodarczej (jednostki te winny stanowić komórki wyodrębnione organizacyjnie),
 6. prowadzenie różnego rodzaju placówek opieki tak zamkniętej jak i otwartej w zależności od potrzeb terenowych,
 7. organizowanie własnych placówek działalności gospodarczej, dających pracę i zarobek potrzebującym /szczególnie osobom niepełnosprawnym/ a przeznaczającym dochody na cele charytatywne,
 8. organizowanie imprez dochodowych, zbiórek itp. celem przysporzenia środków na kościelną działalność charytatywną,
 9. współpraca z innymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się pomocą i opieką.

 

ROZDZIAŁ III
Stosunek władzy kościelnej do CARITAS

§ 9
Arcybiskup jako najwyższa władza:

 1. powołuje do życia CARITAS zgodnie z niniejszym statutem i nadaje jej osobowość prawną,
 2. rozwiązuje CARITAS jak i też jej organa terenowe (Okręgi, Zespoły, Koła),
 3. mianuje i odwołuje dyrektora CARITAS i członków zarządu CARITAS,
 4. mianuje i odwołuje dyrektora Okręgu CARITAS i zatwierdza zarząd,
 5. wyznacza i odwołuje asystentów kościelnych przy ogniwach CARITAS,
 6. zatwierdza programy i plany pracy CARITAS, sprawozdania roczne, a także wydaje decyzje stosownie do § 6 oraz w sprawach objętych § 10 p.3 c).

§ 10
Asystent kościelny mianowany przy ogniwach CARITAS:

 1. informuje Arcybiskupa o stanie i działalności ogniwa,
 2. bierze udział w zebraniach terenowych ogniw CARITAS (por. § 6 p. 7),
 3. posiada prawo zawieszającego sprzeciwu w sprawach dotyczących zagrożenia wiary i moralności, oraz uchwał sprzecznych z przepisami Prawa Kanonicznego i Statutu oraz niezgodnych ze wskazaniami Arcybiskupa. W sprawach organizacyjnych asystent kościelny posiada głos doradczy.

 

ROZDZIAŁ IV
Zarząd Caritas

§ 11
Zarząd CARITAS mianowany jest przez Arcybiskupa.

 1. Członkami Zarządu są:
  1. dyrektor
  2. zastępca dyrektora
  3. sekretarz
  4. członkowie, których liczbę określa Arcybiskup.
 2. Konsultorami Zarządu są:
  1. diecezjalni duszpasterze rodzin
  2. diecezjalni duszpasterze osób niepełnosprawnych (chorych niewidomych, głuchoniemych, oligofreników itp.)
  3. diecezjalny duszpasterz więziennictwa
  4. delegaci wybrani na spotkaniu kierowników kościelnych placówek opiekuńczych,
  5. dwaj delegaci wybrani na spotkaniu przedstawicieli Okręgów CARITAS,
  6. osoby powołane przez Arcybiskupa – w miarę potrzeby.

§ 12
Zarząd kieruje pracą CARITAS i odpowiada za swoją działalność przed Arcybiskupem, któremu składa sprawozdanie.

§ 13
Do zakresu kolegialnego działania Zarządu należy:

 1. opracowywanie planu działalności CARITAS wymienionej w § 6 i § 7, opracowanie preliminarzy budżetowych oraz sprawozdań i bilansów ogniw terenowych i placówek opiekuńczych prowadzonych przez CARITAS (zwanych dalej Placówkami)
 2. ustalanie wytycznych i instrukcji dla ogniw terenowych i Placówek,
 3. powoływanie, tworzenie i likwidacja oraz kontrola terenowych Placówek,
 4. przyjmowanie i zwalnianie pracowników Biura, Zarządu, ogniw terenowych a także kierowników Placówek,
 5. gospodarowanie funduszami i majątkiem CARITAS w granicach określonych budżetem,
 6. organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej,
 7. podejmowanie decyzji w sprawach rozporządzania majątkiem CARITAS oraz przejmowanie darowizn, spadków, zapisów, ofiar itp., jednakże na rozporządzanie prawami od nieruchomości niezbędna jest zgoda Arcybiskupa.

§ 14
Do zadań dyrektora należy:

 1. przewodniczenie Zarządowi,
 2. reprezentowanie CARITAS na zewnątrz,
 3. podejmowanie samodzielnie w imieniu Zarządu decyzji w sprawach bieżących, z czego jednak musi zdawać mu sprawę,
 4. informowanie na bieżąco Arcybiskupa o działalności CARITAS archidiecezjalnej.

§ 15
Raz na rok, w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego, Komisja Rewizyjna wyznaczona przez Arcybiskupa dokonuje kontroli majątku, ksiąg i gospodarki finansowej CARITAS i składa sprawozdania Arcybiskupowi.

 

ROZDZIAŁ V
Okręgi CARITAS

§ 16
Okręg CARITAS obejmuje swoją działalnością zasadniczo dekanatu, chyba, że Arcybiskup postanowi inaczej.

§ 17
Zarząd Okręgu CARITAS mianowany jest przez Arcybiskupa.

 1. Do Zarządu należy:
  1. przewodniczący, którym jest dziekan lub proboszcz z dekanatu,
  2. jego zastępca,
  3. sekretarz,
  4. członkowie, których liczbę określi Arcybiskup.
 2. Zarząd jest wspomagany w działalności przez Dekanalną Radę Caritas, do której wchodzi jeden delegat każdego Zespołu parafialnego.

§ 18
Zadaniem Zarządu Okręgu jest:

 1. ustalanie kierunków działania na terenie dekanatu w myśl zarządzeń Arcybiskupa i Zarządu CARITAS,
 2. kontrola pracy Parafialnych Zespołów CARITAS na terenie dekanatu,
 3. koordynacja międzyparafialnych akcji charytatywnych,
 4. formacja duchowa i fachowa członków Parafialnych Zespołów CARITAS,
 5. pomoc i współdziałanie z placówkami opiekuńczymi, znajdującymi się na terenie Okręgu, a także współdziałanie z placówkami działalności gospodarczej,
 6. współpraca na terenie lokalnym z innymi organizacjami społecznymi o charakterze opiekuńczym.

§ 19
Do Zarządu Okręgu oraz jego Przewodniczącego stosuje się odpowiednio postanowienia § 12, § 13 oraz § 14.

 

ROZDZIAŁ VI
Parafialny Zespół CARITAS

§ 20
Podstawową jednostką CARITAS jest Parafialny Zespół CARITAS, zwany dalej Zespołem.

§ 21
Sposób powołania Zespołu, jego zadania i działalność opisana jest w ''Instrukcji Konferencji Episkopatu Polski o Pracy Charytatywnej w Parafiach'' z roku 1986 (por. L.dz. K-335-17).

§ 22
W ramach Zespołu mogą powstawać Sekcje (por. nr 11 w/w ''Instrukcji'').

§ 23
Powstałe na terenie parafii Placówki (por. § 13) są własnością bądź CARITAS, bądź też danej parafii jako osoby prawnej.

 

ROZDZIAŁ VII
Koła Środowiskowe CARITAS

§ 24
Dla zaspokojenia potrzeb charytatywnych niektórych grup środowiskowych (np. młodzieży akademickiej) mogą być utworzone Koła Środowiskowe CARITAS, zwane dalej Kołem.

§ 25
Powstanie Koła musi być zatwierdzone przez Arcybiskupa.

§ 26
Koło pracuje na podobnych zasadach jak Zespół, z uwzględnieniem swojej specyfiki.

§ 27
Koło należy do Okręgu, na którego terenie znajduje się jego siedziba.

 

ROZDZIAŁ VIII
Majątek i fundusze

§ 28
Na fundusze CARITAS składają się:

 1. ofiary pieniężne i w naturze, pochodzące od osób prywatnych, firm i z funduszów kościelnych,
 2. dochody z imprez i zbiórek,
 3. zapisy, darowizny, spadki itp.,
 4. odpłatności za usługi,
 5. subwencje i dotacje pochodzące od krajowych lub zagranicznych instytucji państwowych, samorządowych, społecznych i osób prywatnych,
 6. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego oraz z działalności gospodarczej własnych instytucji.

§ 29
Archidiecezja, dekanaty, parafie nie ponoszą odpowiedzialności finansowej za zobowiązania CARITAS Archidiecezji i ich ogniw.

§ 30
W razie likwidacji CARITAS Archidiecezji , majątek jej jako własność kościelna przechodzi do wyłącznej dyspozycji Arcybiskupa.

 

ROZDZIAŁ IX
Symbole, Święto patronalne

§ 31
Świętem patronalnym CARITAS ARCHIDIECEZJI jest liturgiczny dzień ku czci Miłosierdzia Bożego.

§ 32
CARITAS ARCHIDIECEZJI, tak jak wszystkie kościelne instytucje charytatywne, posiadają prawo i używają nazwy prawnie zastrzeżonej ''CARITAS'' oraz z potrójnymi promieniami falistymi wychodzącymi z każdego wewnętrznego kąta między ramionami Krzyża oraz literami białymi: ''CARITAS'', wpisanymi w stylizowanej formie symbolu serca.

§ 33
CARITAS ARCHIDIECEZJI używa pieczęci podłużnej i okrągłej. Pieczęć podłużna zawiera nazwę statutową, siedzibę i adres siedziby. Pieczęć okrągła zawiera w środku symbol Caritas (§ 32) oraz napis w otoku: ''CARITAS ARCHIDIECEZJI SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKIEJ''.

§ 34
CARITAS ARCHIDIECEZJI ma obowiązek wykorzystywać wszelkie dostępne środki prawne dla uzyskania i zachowania ochrony prawnie zastrzeżonej dla nazwy i symbolu Caritas kościelnej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju. Należy także prawnie reagować w przypadku naruszenia tej prawnie zastrzeżonej nazwy i symbolu przez stowarzyszenia charytatywne katolików i inne instytucje nawet charytatywne, ale nie kościelne.

Niniejszy Status CARITAS Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej zatwierdzam

Arcybiskup Metropolita
Szczecińsko-Kamieński

Szczecin, 20.05.1998 r.

Tekst jednolity zawiera zapisy aneksów:
Aneksu nr 1 z dnia 06.04.2010
Aneksu nr 2 z dnia 27.07.2010
Aneksu nr 3 z dnia 29.09.2011Załączniki:
Zainstaluj aplikację Caritas