Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

CARITAS ARCHIDIECEZJI SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKIEJ - DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

CARITAS ARCHIDIECEZJI SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKIEJ, działająca jako kościelna osoba prawna, na mocy Ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego (DZ.U. nr 29, z dnia 23 maja 1989 r., poz. 154 z późn. zm.) oraz §8 Statutu Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w Szczecinie z dnia 20.05.1998 roku, ustanawiła i wyodrębniła pod względem organizacyjnym i rachunkowym w dniu 3 września 2014 jednostkę wspomagającą działalność Caritas pod nazwą CARITAS ARCHIDIECEZJI SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKIEJ – DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA (nazwa skrócona Caritas ASK DG).

 • Caritas ASK DG nie posiada osobowości prawnej, działa w oparciu o osobowość prawną Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej i prowadzi działalność gospodarczą jako wyodrębniona jednostka organizacyjna.
 • Siedziba Caritas ASK DG jest zlokalizowana w budynku Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, przy ul. Wieniawskiego 5 w Szczecinie.
 • Celem Caritas ASK DG jest działalność gospodarcza, mająca na względzie wspieranie działalności statutowej Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.
 • Przedmiotem działalności Caritas ASK DG jest:

18.20.Z    reprodukcja zapisanych nośników informacji,
47.99.Z    pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
47.91.Z    sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
49.42.Z    działalność usługowa związana z przeprowadzkami,
55.20.Z    obiekty noclegowe, turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
56.10.B    ruchome placówki gastronomiczne,
56.10.A    restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
56.21.Z    przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
56.29.Z    pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
68.20.Z    wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
77.39.Z    wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
77.40.Z    dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
78.10.Z    działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
78.20.Z    działalność agencji pracy tymczasowej,
78.30.Z    pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
85.10.Z    wychowanie przedszkolne,
85.51.Z    pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
85.52.Z    pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
85.59.B    pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
85.60.Z    działalność wspomagająca edukację,
86.90.E    pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
88.10.Z    pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,
88.91.Z    opieka dzienna nad dziećmi,
88.99.Z    pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,
93.19.Z    pozostała działalność związana ze sportem,
93.29.Z    pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

 • Majątek Caritas ASK DG stanowią środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte w toku jej działania.
 • Dochody jednostki są przeznaczane na realizację wszystkich celów Caritas ASK DG.
 • Caritas ASK DG prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.
 • Kierownikiem jednostki jest każdorazowy Dyrektor Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej powoływany przez Arcybiskupa Szczecińsko-Kamieńskiego.
 • Dla celów podatkowych jednostka występuje jako odrębny podmiot podatkowy działający w ramach Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, jako osoby prawnej.
 • Oświadczenia woli w imieniu jednostki składa jednoosobowo Dyrektor Caritas.
 • Dyrektor reprezentuje jednostkę na zewnątrz i kieruje bieżącą jej działalnością.
 • Roczne sprawozdanie z działalności jednostka przedstawia Arcybiskupowi Szczecińsko-Kamieńskiemu oraz Urzędowi Skarbowemu.
 • Decyzję o rozwiązaniu jednostki oraz o przekazaniu majątku podejmuje Dyrektor Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.
Zainstaluj aplikację Caritas