Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Centrum Socjalne Caritas w Stargardzie

Zobacz także:

73-110 Stargard, ul. Krasińskiego 19, tel./ fax. 915780830,
e-mail: caritas@o2.pl                              

Centrum Socjalne mieści się w dwóch budynkach – w Domu św. Jana Pawła II i w Ognisku  św. Brata Alberta, położonych po dwu przeciwległych stronach ulicy Krasińskiego. CSC współpracuje ściśle z Centrum Integracji Społecznej, prowadzonym również przez Caritas.

Dom św. Jana Pawła II

ul. Zygmunta Krasińskiego 19
73-110 Stargard
tel./ fax (91)578-08-30 – sekretariat, księgowość
e-mail: caritas@o2.pl

W Domu mieszczą się:

1. Gminny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie  i kobiet z dziećmi   pozbawionych schronienia
tel. (91) 578-08-43,
fax  (91) 578-08-30

Ośrodek dysponuje 40 miejscami dla kobiet i dzieci, mieszkańców miasta. Przyjęcia odbywają się przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia. Ośrodek zapewnia:

  • całodobowy pobyt i całodzienne wyżywienie,
  • ochronę przed przemocą,
  • wsparcie terapeutyczne i doradcze,
  • wsparcie w poszukiwaniu pracy,
  • porady w zakresie praw obywatelskich.

Osoby mieszkające w Ośrodku objęte są indywidualnym wsparciem socjalnym, doradczym i terapeutycznym. Zapewnione mają całodzienne wyżywienie oraz opiekę do dzieci przy podjęciu pracy.

2. Ośrodek Interwencji Kryzysowej

tel. (91) 578-08-43,
fax (91) 578-08-30

Ośrodek zapewnia 3 miejsca hostelowe dla kobiet z dziećmi z terenu powiatu stargardzkiego, znajdujących się w kryzysie oraz prowadzi punkt  konsultacyjny, w ramach którego wsparcia udzielają: pracownik socjalny, psychoterapeuta i prawnik.

3. Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy
tel. (91) 578-08-43 – pracownik socjalny
tel. (91) 578-08-40 – dyżury specjalistów

Punkt konsultacyjny działa przez 5 dni w tygodniu w godzinach od 7.00 do 21.00. Do głównych zadań punktu informacyjno-konsultacyjnego należy wsparcie osób i rodzin w kryzysie lub stanie pokryzysowym, poprzez udzielenie szybkiej pomocy psychologicznej, prawnej oraz doradztwa pedagogicznego, socjalnego i kuratora sądowego. W przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i życia osoby mogą zostać skierowane do Ośrodka Interwencji Kryzysowej lub Gminnego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. W punkcie można uzyskać wparcie specjalistów: psychologa, prawnika, kuratora sądowego.

4. Świetlica socjoterapeutyczna
tel. 91/ 578-08-43
fax 91/ 578–08-30

Świetlica funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 15.30. Do świetlicy uczęszczają dzieci w różnym wieku z wyodrębnioną grupą przedszkolną w wieku 2,5-5 lat. W świetlicy odbywają się zajęcia stymulujące rozwój poznawczy, emocjonalny, społeczny i kształtujący podstawowe umiejętności manualne i szkolne dzieci oraz zajęcia z elementami socjoterapii.

4. Jadłodajnia

Jadłodajnia wydaje posiłki dla mieszkańców schroniska i ośrodków, a także dla mieszkańców miasta, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Obiady wydawane są w godz. 11.30-13.30.

5. Bezpieczny Pokój Przesłuchań

Bezpieczny Pokój Przesłuchań zapewnia poczucie bezpieczeństwa i prywatności przesłuchiwanych dzieci ofiar i świadków przemocy w rodzinie. Przesłuchania odbywają się w obecności psychologów. Pokój jest wyposażony w nowoczesny sprzęt, zapewniający odpowiednią jakość nagrań.

 6. „Okno Życia”

Pomieszczenie „Okna Życia” znajduje się z tyłu budynku Centrum Socjalnego Caritas przy ul Krasińskiego 19. To specjalnie przygotowane miejsce, w którym każda matka może anonimowo zostawić nowo narodzone dziecko. Okno można otworzyć od zewnątrz. W środku zamontowano między innymi wentylację i ogrzewanie. Zgodnie z ogólnymi wytycznymi wewnątrz „Okna Życia” znajduje się łóżko, w którym można zostawić noworodka.

Przed podjęciem decyzji o umieszczeniu dziecka w „Oknie Życia” można anonimowo uzyskać szeroko rozumianą pomoc i wsparcie od pracowników Centrum i specjalistów zatrudnionych w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym o alternatywnych sposobach rozwiązywania sytuacji kryzysowej.

7. Magazyn odzieży używanej

Z magazynu korzystają bezpłatnie osoby bezdomne mieszkające w naszych domach i w mieście oraz osoby ubogie z terenu powiatu. Współpracujemy także ze szpitalem przygotowując w miarę możliwości odzież dla osób bezdomnych opuszczających szpital.

Odzież pozyskiwana jest nieodpłatnie od mieszkańców Stargardu. Można ją  przynieść o dowolnej porze dnia do któregokolwiek z domów.

 

Ognisko św. Brata Alberta

ul. Zygmunta Krasińskiego 10
73-110 Stargard
(91) 577-65-96

W Domu mieszczą się:

1. Schronisko dla bezdomnych mężczyzn

Kierownik – Damian Maligłówka

tel./ fax (91) 577-65-96

Placówka dysponuje 44 miejscami noclegowymi. Przyjęcia do schroniska odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-21.00.

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn przeznaczone jest dla osób, które z różnych przyczyn straciły dach nad głową i znalazły się w trudnej sytuacji socjalno-bytowej. Oprócz zagwarantowanego noclegu, mieszkańcom wydawane są codziennie trzy posiłki, w tym jeden gorący. Do ośrodka przyjmowane są osoby trzeźwe i zdolne do samoobsługi. Schronisko stwarza odpowiednie warunki do dbania o higienę osobistą (dostęp do pralki, suszarni, natrysków itp.) oraz dysponuje specjalnie stworzoną salą dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Obiekt posiada własną kuchnię podręczną, świetlicę, bibliotekę, pokój komputerowy z dostępem do internetu oraz salę warsztatową. Mężczyźni w trakcie pobytu w Schronisku mają możliwość udziału w zajęciach z terapeutą oraz terapeutą uzależnień. Dwa razy w tygodniu osoby przewlekle chore lub wymagające opieki lub porady medycznej wspiera pielęgniarka. W schronisku realizowane są indywidualne programy wychodzenia z bezdomności. Osobom długotrwale bezdomnym, spełniającym określone kryteria, oferujemy podjęcie zatrudnienia w Centrum Integracji Społecznej. Mężczyźni podejmują pracę w grupie porządkowej lub remontowo-budowlanej.

Od lipca 2013 r. w ramach programu skierowanego do osób bezdomnych pod nazwą „Od Nowa” mieszkańcy schroniska, realizujący Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności, mający stałe źródło dochodu i utrzymujący abstynencję mogą zamieszkać w mieszkaniu wspomaganym. Głównym celem programu jest pomoc osobom bezdomnym w przygotowaniu do pełnej samodzielności i reintegracji, doskonalenie umiejętności samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenie sobie z problemami codziennego życia iracjonalne rozporządzanie posiadanymi środkami finansowymi. Mieszkańcy objęci są wsparciem wykwalifikowanej kadry.

2. Ogrzewalnia

Ogrzewalnia dla osób bezdomnych funkcjonuje w Centrum Socjalnym Caritas w okresie jesienno-zimowym od października do kwietnia, codziennie w godz. od 19.00 do 7.00. Do ogrzewalni przyjmowane są osoby, które z różnych przyczyn nie znalazły innej formy schronienia w okresie jesienno-zimowym. Każda osoba zgłaszająca się do ogrzewalni jest najpierw badana alkotestem przez opiekuna dyżurnego i następnie przyjęta jeśli wskazanie nie przekroczy 1,5‰. W przeciwnym razie warunkiem przyjęcia jest okazanie zaświadczenia wystawionego przez lekarza co do braku przeciwwskazań do pozostania w ogrzewalni. Osobom przyjętym udostępniane są miejsca siedzące w ciepłym pomieszczeniu. Istnieje możliwość skorzystania z sanitariatu, a także spożycia gorącej herbaty, a w szczególnie trudnych warunkach zimowych także posiłku. Osobom bezdomnym w razie potrzeby przekazuje się do użytku środki czystości, mydło, szampony w tym szampony odwszawiające.

3. Łaźnia

W 2013 roku w pomieszczeniu ogrzewalni uruchomiono łaźnię na potrzeby osób bezdomnych. Łaźnię wyposażono w środki higieny osobistej, środki odwszawiające, ręczniki, maszynki do golenia i strzyżenia, suszarki do włosów oraz odzież. Łaźnię obsługują osoby skierowane w ramach prac społecznie użytecznych. Łaźnia czynna jest w każdy piątek w godzinach od 10.00 do 12.00.

4. Streetworking

Realizowana w Centrum Socjalnym Caritas praca z bezdomnymi na ulicach miasta metodą streetworkingu skierowana jest przede wszystkim do osób przebywających w miejscach niemieszkalnych, które nie chcą lub w sposób sporadyczny korzystają z instytucji pomocy społecznej. Są to osoby najbardziej zmarginalizowane, mieszkające na ulicy, na klatkach, w zsypach, niedogrzanych altankach działkowych, często zaniedbane i skrajnie fizycznie wycieńczone.

Streetworkerzy stale współpracują ze służbami mundurowymi, jednostkami pomocy społecznej na terenie miasta i gminy, wymiarem sprawiedliwości, służbą zdrowia, mieszkańcami itp. w celu zmotywowania do zmiany swojej sytuacji życiowej lub skorzystania z różnych form pomocy, a także wspierają osoby bezdomne przez udzielanie informacji mogących pomóc w rozwiązaniu konkretnego problemu.  

Streetworkerzy podczas regularnych kontaktów i spotkań budują z bezdomnym więź oraz motywują do zmiany dotychczasowego stylu życia, asystują w drodze do jednostek pomocy społecznej, innych instytucji niosących pomoc osobom wykluczonym społeczne, bądź też oferują możliwość zamieszkania w schroniskach dla osób bezdomnych znajdujących się na terenie miasta.

Zainstaluj aplikację Caritas