Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Regulamin Szkolnego Koła Caritas

Regulamin
Szkolnego Koła Caritas
Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Celem zaspokojenia duchowych i społecznych potrzeb młodego pokolenia katolików oraz podejmowania przez nich dzieł miłosierdzia Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, zwana dalej Caritas Archidiecezji, powołuje na wniosek Szkoły, Szkolne Koło Caritas, zwana dalej Koło, które kieruje się niniejszym regulaminem.
Podstawą prawną powołania Szkolnego Koła Caritas jest § 24 Statutu Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej i art. 56 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004/256/2572, z późn. zm.)

 

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Szkolne Koło Caritas jest organizacją młodzieżową działającą na terenie Szkoły, pod nadzorem Dyrekcji Szkoły i włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno - opiekuńczo - wychowawczą prowadzoną przez Caritas Archidiecezji.

§ 2

Ponieważ Koło używa nazwy Caritas, która jest prawnie zastrzeżona dla Kościelnej Instytucji Charytatywnej, dlatego jego działalność musi być ściśle związana i realizowana pod nadzorem Caritas Archidiecezji.

§ 3

Opiekę duchową nad Kołem sprawuje asystent kościelny, którym jest Ks. Proboszcz parafii, na terenie której znajduje się szkoła lub inny Kapłan pisemnie wyznaczony przez właściwego Księdza Proboszcza, który czuwa nad tym, by działalność Koła była zgodna z nauczaniem Kościoła Katolickiego i Regulaminem Koła oraz troszczy się o formację członków Koła.

§ 4

W sprawach wychowawczych i organizacyjnych opiekę nad Kołem sprawuje opiekun Koła, którym jest nauczyciel szkoły, w której zostało ono powołane, zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły i Dyrektora Caritas Archidiecezji.

 

Rozdział II
CELE, ZADANIA, ŚRODKI

§ 5

Zadania Koła wynikają z Chrystusowego przykazania miłości bliźniego, które winno być realizowane względem każdego człowieka bez względu na jego przekonania polityczne, wyznanie, narodowość czy rasę. Zadaniami tymi są w szczególności:

 1. coraz większe pogłębianie i zrozumienie nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu oraz jej szerzenie;
 2. uwrażliwianie na różne obszary ludzkiej biedy i krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego;
 3. stwarzanie atmosfery mobilizującej do wymagania od siebie i pracy nad sobą, do kształcenia osobowości katolika i Polaka w dążeniu do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka i odpowiedzialności za Kościół i Ojczyznę;
 4. rozwijanie praktyk religijnych w życiu osobistym i wspólnotowym, zwłaszcza pełnego uczestnictwa we Mszy św.;
 5. troska o zdobywanie wiedzy ogólnej i religijnej oraz podnoszenie kwalifikacji celem lepszego niesienia pomocy innym;
 6. rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku tj. w szkole, sąsiedztwie oraz organizowanie pomocy;
 7. stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez Caritas Parafii oraz Caritas Archidiecezji takie jak: "Tydzień Miłosierdzia", "Św. Mikołaj", "Niedziela Miłosierdzia", "Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom", "Jałmużna Wielkopostna", "Wakacyjna Akcja Caritas" czy pomoc poszkodowanym w kataklizmach, wojnach itp.;
 8. współdziałanie z innymi organizacjami młodzieżowymi oraz z działalnością charytatywną i opiekuńczą prowadzoną przez Caritas Parafii, organizacje państwowe, samorządowe, społeczne, fundacje, stowarzyszenia itp.

§ 6

Zadania, o których mowa w § 5 Koło realizuje wykorzystując właściwe środki i sposoby działania ustalając je z Dyrekcją Szkoły. Należą do nich:

 1. środki rozwijające życie wiary: Słowo Boże, nauka Kościoła, życie sakramentalne, kult Najświętszej Eucharystii, nabożeństwa, dni skupienia, rekolekcje, pielgrzymki, rekolekcje itp.;
 2. środki rozwijające zdolności działania: spotkania, zebrania, zjazdy, sympozja, konferencje, prelekcje, pogadanki, dyskusje, kursy, szkolenia itp.;
 3. imprezy kulturalne, religijno-charytatywne, wieczory poezji, akademie, wieczory muzyczne, przedstawienia, koncerty, konkursy, przeglądy, spotkania z gośćmi itp.;
 4. imprezy rekreacyjno-sportowe, festyny, loterie fantowe, aukcje itp.;
 5. wystawy, gabloty, gazetki, czasopisma szkolne, kroniki itp.;
 6. udział w kwestach, zbiórkach ofiar pieniężnych i rzeczowych organizowanych przez Caritas Archidiecezji lub za zgodą Dyrektor Caritas Archidiecezji pod nadzorem opiekuna Koła;
 7. włączenie się w pracę różnego rodzaju placówek charytatywnych, opiekuńczych i wychowawczych oraz podejmowanie posług na rzecz osób potrzebujących pozostających w domach;
 8. biblioteczki literatury religijnej, materiałów instruktażowych Caritas, taśmoteki itp.;
 9. oddziaływanie przez znaki i symbole religijne.

 

Rozdział III
CZŁONKOWIE KOŁA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 7

Koło zrzesza młodzież katolicką szkoły, w której zostało powołane, nie wykluczając młodzieży, która równocześnie należy do innych organizacji, stowarzyszeń czy ruchów katolickich.

§ 8

Członkiem Koła może być każdy uczeń, który włączył się w pracę Koła jako kandydat i wyraża chęć pełnego uczestnictwa, głównie poprzez wypełnianie obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu.

§ 9

Każdy członek Koła ma prawo:

 1. korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego;
 2. uczestniczyć w życiu i działalności Koła oraz wpływać na jego kształt;
 3. poręczać za kandydatów na członków Koła;
 4. posiadać legitymację;
 5. posiadać identyfikator podczas akcji i zadań realizowanych przez Koło.

§ 10

Każdy członek ma obowiązek:

 1. żyć i pracować w Kole zgodnie z zasadami wiary i moralności Kościoła Katolickiego;
 2. dążyć do urzeczywistnienia w swoim życiu pełni miłosierdzia chrześcijańskiego, które należy realizować na drodze modlitwy, słowa i czynu;
 3. dbać o dobre imię Kościoła, Ojczyzny, Szkoły i Koła;
 4. wypełniać cele i zadania określone w regulaminie, a także decyzje władz Koła oraz troszczyć się o jego rozwój;
 5. wykonywać prace podejmowane przez Koło i na rzecz Koła;
 6. uczestniczyć w zebraniach Koła;
 7. wpłacać składki członkowskie na rzecz Koła, których formę ustali Koło (regularnie składana niewielka kwota, okazjonalnie ogłaszana zbiórka, dobrowolne ofiary lub inne formy).

§ 11

Przyjęcie na członka Koła dokonuje zarząd Koła na wniosek ubiegającego się, opatrzony poręczeniem dwóch członków i zgodą rodziców (dla kandydatów poniżej 18-tego roku życia), po 3 miesięcznym okresie kandydackim.

§ 12

Uroczyste przyjęcie w poczet członków Koła i wręczenie legitymacji odbywa się w dniu Święta Patronalnego Caritas - w Niedzielę Miłosierdzia lub w inny dzień ustalony z Dyrektorem Caritas Archidiecezji.

§ 13

Kandydaci mają te same obowiązki co członkowie oraz prawo twórczego uczestnictwa w życiu i działalności Koła zawsze jednak wraz z członkami Koła.

§ 14

Przyjęcie w poczet kandydatów dokonuje Zarząd Koła na wniosek ubiegającego się.

§ 15

W działalność Koła mogą włączać się, w razie potrzeby, uczniowie niezrzeszeni, o innym światopoglądzie lub z innej szkoły na zasadzie sympatyka Koła. Taka osoba nie może jednak być formalnym członkiem Koła.

§ 16

Nie może być ważnie przyjęty do Koła ten, kto publicznie odstąpił od wary katolickiej albo zerwał wspólnotę z Kościołem lub podlega ekskomunice.

§ 17

Członkostwo w Kole ustaje przez:

 1. ukończenie lub zmianę szkoły;
 2. dobrowolne wystąpienie z Koła;
 3. skreślenie przez Zarząd Koła oparte na opinii sądu koleżeńskiego.

§ 18

Koło może w swoich szeregach skupiać członków seniorów i członków honorowych:

 1. członkiem seniorem jest każdy absolwent szkoły, który był członkiem Koła i nadal pragnie kontynuować działalność w Kole, podejmując wszystkie obowiązki. Członek senior posiada wszystkie prawa członka oprócz prawa wyborczego;
 2. członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, która decyzją Zarządu Koła otrzymała taki tytuł za znaczące zasługi dla Koła.

 

Rozdział IV
WŁADZE I ORGANIZACJA KOŁA

§ 19

Koło bezpośrednio podlega Caritas Archidiecezji jako organowi powołującemu, który ma prawo i obowiązek wizytowania go oraz kontrolowania jego działalności po uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły i Zarządem Koła.

§ 20

W ramach podejmowanych działań Koło stosuje się do ustaleń zawartych w Statucie Szkoły, nad przestrzeganiem którego czuwa Dyrektor Szkoły.

§ 21

Pracą Koła kieruje Zarząd, w skład którego wchodzą:

 1. z urzędu z głosem decydującym opiekun Koła i asystent kościelny.
 2. z wyboru z głosem doradczym przedstawiciele młodzieży, wybrani na funkcje przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza, skarbnika.

§ 22

Do zadań Zarządu należy:

 1. planowanie formacji członków Koła i działalności Koła w danym roku szkolnym, uwzględniając konkretne potrzeby i realne możliwości.
 2. czuwanie nad działalnością Koła na terenie szkoły oraz podejmowanie decyzji i nawiązywanie współpracy w działaniach zewnętrznych.
 3. inspirowanie członków do podejmowania działań, powoływanie sekcji;
 4. ustalanie terminów zebrań Koła;
 5. przyjmowanie i w razie konieczności usuwanie członków, kandydatów, sympatyków Koła lub rozstrzyganie spraw spornych między członkami;
 6. reprezentowanie Koła na zewnątrz;
 7. utrzymywanie stałego kontaktu z Caritas Parafii, Caritas Archidiecezji i Dyrekcją Szkoły w sprawach wymagających uzgodnienia lub nieuwzględnionych w regulaminie;
 8. proponowanie Caritas Archidiecezji zmian w regulaminie Koła;
 9. decydowanie o wydatkach Koła i kontrola działalności finansowej;
 10. przedstawianie Caritas Archidiecezji sprawozdania merytorycznego i finansowego z rocznej działalności Koła najpóźniej na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego.

§ 23

Wewnątrz Koła są powoływane sekcje dla ułatwienia organizacji pracy Koła i realizacji specjalnych zadań. Może to być podział ze względu na zainteresowania, zdolności, lub zaistniałe potrzeby (np.: sekcja formacyjna, kulturalna, artystyczna, gospodarcza, hospicyjna, opiekuńcza, wychowawcza, świetlicowa, klasowa itp.).

 

Rozdział V
MAJĄTEK KOŁA

§ 24

Majątek Koła stanowią:

 1. składki członkowskie i inne zobowiązania członków Koła;
 2. środki finansowe z innych źródeł przeznaczonych na potrzeby Koła.

§ 25

Do zadań skarbnika należy:

 1. prowadzenie zestawienia wpływów i wydatków;
 2. zbieranie funduszy i przekazywanie ich opiekunowi;
 3. czuwanie nad prawidłowością rozporządzeń majątkowych zgodnie z decyzjami Zarządu, za co osobiście odpowiada;
 4. składanie kwartalnego sprawozdania Zarządowi Koła.

§ 26

Wszystkie fundusze otrzymane przez Koło na cele charytatywne są majątkiem Caritas Archidiecezji jako ofiary zgromadzone pod zastrzeżonym prawnie znakiem Caritas i za zgodą Dyrektora Caritas Archidiecezji.

§ 27

W szczególnych wypadkach Caritas Archidiecezji może wyrazić zgodę na gromadzenie przez Koło większych funduszy np. na operację lub inną pomoc dla uczniów Szkoły. Pieniądze te będą przechowywane na specjalnym subkoncie Caritas Archidiecezji lub Szkoły oraz wydatkowane za wiedzą Caritas Archidiecezji na ściśle określony cel.

§ 28

W razie niewykorzystania wszystkich funduszy na dany cel Dyrektor Caritas Archidiecezji jako dysponujący majątkiem Caritas Archidiecezji przeznaczy je na cele pokrewne uwzględniając sugestie Zarządu Koła.

§ 29

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za zobowiązania zaciągnięte przez Koło.

 

Rozdział VI
PATRON, ŚWIĘTA, SYMBOLE

§ 30

Patronalnym świętem Caritas jest liturgiczny dzień ku czci Miłosierdzia Bożego - II niedziela Okresu Wielkanocnego.

§ 31

Koło wybiera swojego Patrona spośród świętych i błogosławionych, którzy szczególnie poświęcali się dziełom miłosierdzia i ustanawia święto patronalne Koła w dniu liturgicznego wspomnienia tego świętego.

§ 32

Koło może ustalić pieśń, która będzie hymnem Koła i modlitwę, która będzie wspólną modlitwą wszystkich członków Koła.

§ 33

Koło może używać zastrzeżonego znaku Caritas: czerwonego, równoramiennego Krzyża z potrójnymi promieniami falistymi, wychodzącymi z każdego wewnętrznego kąta między ramionami Krzyża oraz z białymi literami "CARITAS" wpisanymi w stylizowanej formie symbolu serca i z napisem: "Szkolne Koło Caritas" w otoku.

 

Rozdział VII
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 34

Regulamin obowiązuje wszystkie osoby zrzeszone w Kole. W przypadku świadomego naruszenia go, Zarząd może udzielić upomnienia, nagany, zawieszenia w czynnościach członka lub usunąć z Koła.

§ 35

Zmiana regulaminu wymaga formy pisemnej, zatwierdzonej obustronnie przez Caritas Archidiecezji i Dyrekcję Szkoły.

§ 36

Decyzję o rozwiązaniu Koła podejmuje Dyrektor Caritas Archidiecezji na wniosek Zarządu Koła lub Dyrekcji Szkoły.

§ 37

Dyrektor Caritas Archidiecezji może rozwiązać Koło, gdy jego działalność powoduje poważną szkodę dla Caritas lub Kościoła po uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły.

§ 38

Likwidację majątku Koła przeprowadza ostatni Zarząd Koła lub osoba wyznaczona przez Caritas Archidiecezji w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły. Fundusze na cele charytatywne oraz majątek Koła zostaną przekazane na inny cel charytatywny ustalony wspólnie przez Caritas Archidiecezji oraz Dyrekcję Szkoły.

 

 

Zatwierdzam Regulamin Szkolnego Koła Caritas dla Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Szczecin, 31.10.2007

Zainstaluj aplikację Caritas