Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom

W związku z sytuacją na Ukrainie Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej prowadzi

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom
ul. Henryka Wieniawskiego 5
71-142 Szczecin
Tel. 607 790 637
biuro.fami.szczecin@caritas.org.pl

Co robi Centrum?
- udziela informacji na temat zasad przyjazdu do Polski i przyjmowania uchodźców
- udziela niezbędnej pomocy humanitarnej
- udziela wsparcia psychologicznego w języku ukraińskim i rosyjskim
- koordynuje pomoc Kościoła w naszej archidiecezji
- dla osób dłużej przebywających w Polsce organizuje kursy adaptacyjne i językowe

Informacji dla uchodźców i migrantów
w języku ukraińskim, rosyjskim i polskim udzielają doradcy:

Wieńczysław Śniechowski - tel. 507 870 258 –– język ukraiński/rosyjski/polski
od pon. do  pt w godz. Od 8 do 20 (w sobotę w tylko w sprawach bardzo ważnych)

Zura Ibragimowa  - tel. 515 402 273 –– język rosyjski/polski
od pon. do  pt w godz. Od 8 do 20


Deklaracje pomocy - Anna Ścibior-Butrym – tel. 512 780 283 - od pon. do  czwartku w godz. od 8 do 15:
- zgłoszenia od osób prywatnych, które chciałyby przyjąć do swoich domów osoby z Ukrainy, zapewniając nieodpłatne zamieszkanie i pełne wyżywienie.
- Zgłoszenia mieszkań do wynajmu odpłatnego dla obywateli Ukrainy posiadających środki na opłatę
- Zgłoszenia miejsc pracy
- Zgłoszenia darowizn i pomocy materialnej od firm i instytucji

 

Wsparcie migrantów i uchodźców na terenie woj. zachodniopomorskiego

W okresie od 1.07.2022 do 31.12.2023 realizujemy zadanie  “Wsparcie migrantów i uchodźców na terenie woj. zachodniopomorskiego” sfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z rezerwy Funduszu Pracy w ramach Konkursu "Razem Możemy Więcej" - priorytet Integracja cudzoziemców w społeczeństwie na łączną kwotę 1.205.855,00 zł.

 

Projekt ma na celu realizację szeregu działań, których efektem będzie zabezpieczenie uchodźców i  podwyższenie standardu  usług integracyjnych i aktywizujących zawodowo dla obywateli państw trzecich, z naciskiem na  uchodźców z obszarów objętych działaniami wojennymi.

Działaniami zaplanowanymi w projekcie są:

Prowadzenie punktu informacyjno-doradczego w Szczecinie przy ul. Wieniawskiego 5, a w jego ramach pomoc cudzoziemcom w aktywizacji zawodowej, pomoc w wypełnianiu dokumentów, udzielanie rzetelnej informacji i rozwiązywanie bieżących problemów (w kilku językach), współpraca z takimi instytucjami jak: ZUW, PUP, banki, itp. , przeprowadzenie kursów języka polskiego oraz kursów adaptacyjnych i wzmacniających kondycję kobiety i rodziny dla w/w grupy osób, pomoc specjalistyczna (prawnik, psycholog, tłumacz przysięgły), organizacja integracyjnych spotkań edukacyjno-kulturalnych, wparcie rodzin a w tym dzieci w dostępie do edukacji, wzmocnienie dzieci w ich edukacji i integracji poprzez działania świetlicowe, wsparcie informacyjne dla osób indywidualnych organizacji pracujących z cudzoziemcami oraz stworzenie i prowadzenie informacyjnej strony internetowej w 3 językach obcych, utworzenie grupy wolontariuszy wspierającej działania centrum, prowadzenie magazynu żywnościowego i przemysłowego, . Dzięki podjętym działaniom realizowane będzie systematyczne wsparcie socjalno-bytowe, psychologiczne, edukacyjne, zawodowe, prawne, kompetencyjne jak i międzykulturowe. Powyższe działania wpisują się w ciągłość pracy Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej na rzecz migrantów i uchodźców w województwie zachodniopomorskim. Ogromnym atutem naszego biura jest gotowość pracowników i wolontariuszy do udzielania porad w różnych  godzinach  pracy oraz znajomość języków rosyjskiego, ukraińskiego, białoruskiego, czeczeńskiego, angielskiego oraz francuskiego.

 

Łączna wartość projektu: 1.205.855,00 zł.

Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 1.205.855,00 zł. (100%)

Budżet projektu w roku 2022: 319.873,00 zł.

Budżet projektu w roku 2023: 885.982,00 zł

 

 

В період з 01.07.2022 до 31.12.2023 реалізуємо завдання "Підтримка мігрантів та біженців на території воєводства Заходньопоморського" фінансується коштами Міністерства Родини і Громадської Політики на загальну суму 1.205.855,00 злотих  з резерву Фонду Праці в рамках конкурсу "Разом можемо більше" - пріоритетом якого є інтеграція іноземців в суспільстві 

 

Ціллю проекту є ряд заходів спрямованих на забезпечення безпеки біженців та підвищення стандартів послуг інтеграції та професійної активації для громадян третіх країн, з акцентом на біженців із територій, які постраждали внаслідок бойових дій.

 

Заходи, які заплановані в проекті:

Діяльність інформаційно-консультаційного пункту в м. Щецін вул. Wieniawskiego, 5В рамках цього проекту допомога іноземцям у професійній активізації,  в заповненні документів, надання достовірної інформації та вирішення актуальних проблем (на кількох мовах). Співпраця з такими установами як: паспортний стіл, біржа праці, банки, і т.п. Проводяться курси польської мови та курси адаптаційні, допомога в зміцненні становища жінок і їх родин яку надають фахівці юристи, психологи, професійні перекладачі.  Організація освітньо-культурних заходів, підтримка сімей включно з дітьми у доступі до освіти, зміцнення дітей у навчанні та інтеграції через діяльність світлиць,інформаційна підтримка окремих осіб та організацій, що працюють з іноземцями, а також створення а підтримка веб-сайту трьома іноземними мовами, створення групи волонтерів для підтримки діяльності центру, створення складу продуктів зокрема і засобів особистої гігієни. Завдяки цим діям буде реалізовано систематичну допомогу соціально-побутову, психологічну, освітню, професійну, правну, компетентну та міжкультурову. Вищезазначена діяльність узгоджується з діяльністю Карітас Щецинсько-Камянської Архідицизії на підтримку мігрантів і біженців Західнопоморського воєводства. Великою перевагою нашого офісу є готовність працівників і волонтерів для надавання консультацій в будь-який час праці і знання російської мови, української мови, білоруської мови, чеченської мови, англійської та французької мов. 

Загальна вартість проекту: 1.205.855,00 злотих

Дофінансування з державного проекту: 1.205.855,00 злотих. (100%)

Бюджет проекту в  2022 році: 319.873,00 злотих.

 

Бюджет проекту в  2023 році: 885.982,00 злотих.

Zainstaluj aplikację Caritas