Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Razem możemy więcej

Zobacz także:

W okresie od 1.07.2022 do 31.12.2023 realizujemy zadanie  “Wsparcie migrantów i uchodźców na terenie woj. zachodniopomorskiego” sfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z rezerwy Funduszu Pracy w ramach Konkursu "Razem Możemy Więcej" - priorytet Integracja cudzoziemców w społeczeństwie na łączną kwotę 1.205.855,00 zł.

Projekt ma na celu realizację szeregu działań, których efektem będzie zabezpieczenie uchodźców i  podwyższenie standardu  usług integracyjnych i aktywizujących zawodowo dla obywateli państw trzecich, z naciskiem na  uchodźców z obszarów objętych działaniami wojennymi.
Działaniami zaplanowanymi w projekcie są:
Prowadzenie punktu informacyjno-doradczego w Szczecinie przy ul. Wieniawskiego 5, a w jego ramach pomoc cudzoziemcom w aktywizacji zawodowej, pomoc w wypełnianiu dokumentów, udzielanie rzetelnej informacji i rozwiązywanie bieżących problemów (w kilku językach), współpraca z takimi instytucjami jak: ZUW, PUP, banki, itp. , przeprowadzenie kursów języka polskiego oraz kursów adaptacyjnych i wzmacniających kondycję kobiety i rodziny dla w/w grupy osób, pomoc specjalistyczna (prawnik, psycholog, tłumacz przysięgły), organizacja integracyjnych spotkań edukacyjno-kulturalnych, wparcie rodzin a w tym dzieci w dostępie do edukacji, wzmocnienie dzieci w ich edukacji i integracji poprzez działania świetlicowe, wsparcie informacyjne dla osób indywidualnych organizacji pracujących z cudzoziemcami oraz stworzenie i prowadzenie informacyjnej strony internetowej w 3 językach obcych, utworzenie grupy wolontariuszy wspierającej działania centrum, prowadzenie magazynu żywnościowego i przemysłowego, . Dzięki podjętym działaniom realizowane będzie systematyczne wsparcie socjalno-bytowe, psychologiczne, edukacyjne, zawodowe, prawne, kompetencyjne jak i międzykulturowe. Powyższe działania wpisują się w ciągłość pracy Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej na rzecz migrantów i uchodźców w województwie zachodniopomorskim. Ogromnym atutem naszego biura jest gotowość pracowników i wolontariuszy do udzielania porad w różnych  godzinach  pracy oraz znajomość języków rosyjskiego, ukraińskiego, białoruskiego, czeczeńskiego, angielskiego oraz francuskiego.

Łączna wartość projektu: 1.205.855,00 zł.
Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 1.205.855,00 zł. (100%)
Budżet projektu w roku 2022: 319.873,00 zł.
Budżet projektu w roku 2023: 885.982,00 zł.

 

Zainstaluj aplikację Caritas