Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Podprogram 2021 Plus

 

 

PO PŻ Podprogram 2021 Plus

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  lutego  2023 – do sierpnia  2023,  a jej celami szczegółowymi są:

1.     organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

2.     racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

3.     przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

4.     prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: luty  2023 – sierpień  2023

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Caritas Archidiecezji Szczecińsko Kamieńskiej [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL], która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

1.     Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych  i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej – 1707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 320 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych , które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

2.     Sposób kwalifikacji:

§  OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;

§  OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;

§  OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

 

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków. 

1.     Zgodnie z Wytycznymi zestaw na Podprogram 2021 Plus obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 9,20 kg, w tym:

Artykuły warzywne i owocowe 

 

·       powidła śliwkowe 0,30 kg,

 

Artykuły skrobiowe 

·       makaron jajeczny świderki 2 kg, 

 

Artykuły mleczne 

·       mleko UHT 2 l, 

 

Artykuły mięsne

 

·       szynka wieprzowa mielona 0,90 kg, 

 

Cukier

·       cukier biały 2 kg,

 

Tłuszcze

·       olej rzepakowy 2 l, 

 

2.     W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2021 Plus do danej OPR/OPL przekroczy limit przydziału żywności dla OPR/OPL , Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok.8,2 kg) spożywczych

3.     W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.

4.     W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .

 

Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ – NIEODPŁATNIE.

 

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

 

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji art. do Caritas Archidiecezji Szczecińsko Kamieńskiej w Szczecinie, do Caritas Polska w Warszawie  albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Caritas  na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

§  warsztaty kulinarne;

§  warsztaty edukacji ekonomicznej;

§  warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego odżywiania;

§  programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności, 

§  inne działania o charakterze indywidualnym lub zbiorowym, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących, z wyjątkiem działań, o których mowa w pkt. 1,8., tj działań finansowanych ze źródeł zewnętrznych w ramach statutowej działalności organizacji.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Caritas Szczecin.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

§  włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;

§  grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);

§  pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);

§  pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;

§  wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

 

Kontakt i koordynacja programu POPŻ

71-622 Szczecin, pl. Matki Teresy z Kalkuty 5, tel. 914874905 
e-mail: biuro.caritas@cask.pl

Koordynator:

Sławomir Kolasiński tel.  604 519 574

e-mail: slawexyz@poczta.onet.pl

 

Magazyn Programu Pomocy Żywnościowej 72-410 Golczewo, ul. Osiedle Robotnicze 9b
p. Sławomir Kolasiński  tel.  604 519 574Załączniki:
Zainstaluj aplikację Caritas