Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Wspieranie szkół i placówek w zakresie interwencji kryzysowej

Ministerstwo Zdrowia powierzyło Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej realizację projektu  Wspieranie szkół i placówek oświatowych w zakresie interwencji kryzysowej, finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Zapraszamy na stronę internetową projektu:
www.zdrowaszkola.org.pl

CEL PROJEKTU
Ogólnym celem zadania jest profilaktyka zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół i innych placówek oświatowych. Realizacja zadania koncentruje się na podniesieniu wiedzy dyrektorów szkół, psychologów, pedagogów, nauczycieli, opiekunów i rodziców oraz na zwiększeniu skuteczności podejmowanych przez nich działań profilaktycznych i prewencyjnych.

NA CZYM POLEGA PROJEKT?
Zadanie polega na opracowaniu i przeprowadzeniu szkoleń z zakresu ochrony zdrowia psychicznego uczniów, ich rodziców i nauczycieli.  Bazę merytoryczną do prowadzenia szkoleń stanowi opracowany przez grupę ekspertów program, którego przygotowanie zostało poprzedzone ogólnopolskim, dwuetapowym badaniem potrzeb w szkołach wszystkich typów.  Program uwzględnia aktualną wiedzę naukową i praktyczną z zakresu psychologii, w szczególności psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży oraz interwencji kryzysowej i powstał we współpracy ze specjalistami z zakresu psychiatrii, psychologii, pedagogiki, resocjalizacji i socjologii. W ramach programu zostały  przygotowane m.in. arkusze obserwacji ucznia oparte na modelu biopsychospołecznym oraz bezpłatne materiały edukacyjno-informacyjne dla czterech bloków tematycznych:
1.    Depresje
2.    Samobójstwa
3.    Zaburzenia odżywiania
4.    Samouszkodzenia

PROPONOWANE SZKOLENIA
Szkolenia odbędą się w II etapach:
W I etapie przewidujemy bezpłatne 16 godzinne szkolenie potwierdzone certyfikatem, adresowane do pracowników oświaty i organizacji pozarządowych, a w szczególności do przedstawicieli publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli, publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz psychologów i pedagogów zatrudnionych w szkołach.
W II etapie zrealizujemy zajęcia w szkołach i innych placówkach oświatowych w postaci rad szkoleniowych i spotkań z rodzicami  prowadzonych przez przeszkolonych uczestników I etapu szkolenia.

REZULTATY
Projekt zakłada zaopatrzenie jak największej ilości osób w wiedzę i materiały informacyjno-edukacyjne oraz stworzenie skuteczniejszego systemu wspierania szkół i placówek oświatowych w zakresie ochrony zdrowia psychicznego uczniów i ich rodziców. Wpłynie także na podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie prawidłowego reagowania w sytuacjach trudnych wynikających z doświadczanych przez uczniów kryzysów, co będzie redukować poziom potencjalnych zagrożeń i zmniejszy incydenty wśród uczniów lub wychowanków.

Rekrutacja na szkolenia i dodatkowe informacje:
Magdalena Pasiowiec – koordynator szkoleń, tel. 573275141, szkola@caritas.pl
Anna Garbowska – kierownik projektu, tel. 510637217, agarbowska@caritas.pl

 

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020

Zainstaluj aplikację Caritas