Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Regulamin Programu Skrzydła

Zobacz także:

 

              REGULAMIN PROGRAMU SKRZYDŁA

CARITAS ARCHIDIECEZJI SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKIEJ

 

         OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

                                         § 1

Program „Skrzydła”, zwany dalej Programem, prowadzony przez Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, polega na  finansowym wsparciu rodzin poprzez comiesięczne stypendium na rzecz dzieci i młodzieży.

§ 2

Celem Programu jest wyrównywanie szans dzieci na starcie życiowym, niwelowanie różnic ekonomicznych, stwarzanie szans rozwoju, wzmocnienie poczucia wartości, umożliwienie realizacji marzeń i aspiracji oraz motywacja do dalszego rozwoju.

§ 3

Ufundowane stypendium jest przekazywane na konto Caritas, która dzięki pośrednictwu koordynatora Programu i opiekuna rodziny gwarantuje właściwe wydatkowanie środków na uzgodnione z dzieckiem i rodzicami rzeczywiste i uzasadnione potrzeby ucznia.

§ 4

Program zapewnia dyskrecję i pozwala zachować anonimowość Darczyńcom, a rodzinom objętym pomocą indywidualne podejście do dziecka i możliwość wyboru najważniejszych potrzeb.

 

BENEFICJENCI PROGRAMU

§ 5

 Wsparciem w ramach programu mogą zostać objęci uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, zwani dalej Beneficjentami,  których edukacja jest zagrożona przez szczególnie trudną sytuację materialną rodziny lub wyjątkowo trudną sytuację losową.

§ 6

 1. Beneficjentami Programu mogą zostać uczniowie zgłaszani na listę oczekujących przez rodziców, pedagogów szkolnych, członków Parafialnych Zespołów Caritas, opiekunów Szkolnych Kół Caritas oraz pracowników Caritas poprzez złożenie odpowiedniego wniosku.
 2. Wniosek podlega ocenie formalnej i merytorycznej, a w ciągu miesiąca od złożenia wnioskodawca otrzymuje informację o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku.

§ 7

1. W ramach pomocy w Programie uczeń może otrzymać wsparcie na:

 • dożywianie w szkole,
 • wyprawkę szkolną (np. książki, zeszyty, przybory szkolne, strój gimnastyczny),
 • odzież letnią i zimową,
 • obuwie,
 • wyjścia szkolne (np. do kina, teatru, wycieczki szkolne),
 • korepetycje, zajęcia edukacyjne, pozaszkolne koła zainteresowań,
 • dojazdy do szkoły,
 • drobny sprzęt komputerowy,
 • wypoczynek letni lub zimowy (np. kolonie, obozy).

2. Stypendium nie powinno być przeznaczone na:

 • usługi medyczne i leki,
 • środki czystości i higieniczne,
 • sprzęt gospodarstwa domowego,
 • rachunki za media i paliwa.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Caritas może wyrazić zgodę na wydatki spoza wymienionych w § 7 p. 1 oraz warunkowo na wydatki wymienione w § 7 p. 2.

§ 8

Beneficjent i jego rodzina otrzymują Opiekuna, zgodnie z § 15 i 16 regulaminu.

§ 9

W uzasadnionych przypadkach Caritas ma prawo odwołać decyzję o objęciu ucznia Programem.

 

DARCZYŃCY PROGRAMU

§ 10

Darczyńcą na rzecz Programu może być osoba fizyczna, osoba prawna, lub grupa osób, na przykład klasa szkolna.

§ 11

1. Darczyńca może przystąpić do programu poprzez:

 • złożenie deklaracji, w której deklaruje kwotę miesięcznego wsparcia i czas opieki,
 • dokonanie wpłaty, a następnie uzgodnienie i podpisanie dokumentów Programu,
 • indywidualną umowę lub porozumienie podpisane z Caritas.

2. Po otrzymaniu wypełnionej deklaracji Caritas zobowiązuje się do przesłania potwierdzenia jej otrzymania oraz do szczegółowego wyjaśnienia Darczyńcy zasad Programu.

3. Po otrzymaniu pierwszej wpłaty i uzupełnieniu dokumentów (takich jak na przykład: deklaracja, umowa darowizny, porozumienie) Caritas przydziela Darczyńcy jednego lub kilku Beneficjentów i zobowiązuje się do przekazywania darowanej kwoty na rzecz podopiecznego z zachowaniem § 20 regulaminu.

§ 12

1. Darczyńca może zadeklarować dowolny okres i dowolną kwotę comiesięcznego wsparcia.

2. Proponowany przez Caritas minimalny czas opieki to jeden semestr (5 miesięcy), a sugerowana kwota wynosi 150 zł miesięcznie.

3. Po upływie deklarowanego czasu Darczyńca może kontynuować fundowanie stypendium  lub zakończyć wpłaty.

4. W przypadku, gdy zadeklarowana miesięczna kwota jest niższa niż 100 zł, Caritas proponuje wsparcie jednego ucznia przez dwóch lub więcej Darczyńców.

5. W każdej chwili Darczyńca może przerwać fundowanie stypendium przed upłynięciem deklarowanego okresu. O zakończeniu przekazywania środków należy niezwłocznie powiadomić Caritas.

6. W uzasadnionych przypadkach Caritas może zmienić podopiecznego w trakcie opłacanego stypendium, o czym niezwłocznie informuje Darczyńcę.

§ 13

1.  Przynajmniej raz na semestr Caritas przekazuje Darczyńcy informacje o aktualnej sytuacji dziecka i rodziny oraz częściowe rozliczenie finansowe.

2. Po zakończeniu deklarowanego okresu opieki Caritas przedstawia Darczyńcy całościowe rozliczenie środków przekazanych na rzecz Programu. 

 

KOORDYNATOR DIECEZJALNY PROGRAMU

§ 14

1. Koordynator diecezjalny jest pracownikiem Caritas i odpowiada za realizację i właściwy przebieg Programu.

2. Do zadań Koordynatora diecezjalnego należy:

 • gromadzenie i ocena wniosków oraz kontakt z wnioskodawcami,
 • przyznawanie stypendiów,
 • dobór i szkolenie Opiekunów oraz kontakt z nimi,
 • przygotowanie sprawozdań, informacji i rozliczeń dla Darczyńców,
 • poszukiwanie nowych Darczyńców,
 • organizacja Spotkań Skrzydlatych Dzieci,
 • rozliczenie Programu,
 • promocja Programu.

 

OPIEKUNOWIE

§ 15

 1. Zadanie Opiekuna, nazywanego także partnerem wykonawczym, polega na pomocy przy realizacji opieki nad konkretnym uczniem, głównie poprzez regularny kontakt z rodziną, podejmowanie zaliczek z Caritas oraz robienie zakupów i opłat wspólnie z rodzicami ucznia.
 2. Opiekun jest zobowiązany do rozliczania uzyskanych zaliczek w formie faktur, rachunków lub innych dokumentów księgowych w terminach ustalonych przez Caritas oraz do wypełnienia i dostarczenia do Caritas raz w semestrze ankiety ewaluacyjnej dotyczącej ucznia.
 3. Ankieta ewaluacyjna stanowi integralną część dokumentacji i jest uwzględniana przy przedłużaniu opieki.
 4. Opiekun pełni swoje zadania woluntarystycznie i całkowicie nieodpłatnie.

§ 16

Opiekunem może być:

 • pedagog szkolny,
 • pracownik placówki Caritas,
 • wolontariusz ParafialnegoZespołu Caritas,
 • opiekun Szkolnego Koła Caritas,
 • Koordynator diecezjalny Programu,
 • osoba wyznaczona przez Koordynatora diecezjalnego.

 

SKARBONKA SKRZYDEŁ

§ 17

1. Obok comiesięcznego regularnego zadeklarowanego wsparcia istnieje możliwość wspierania Programu poprzez pojedyncze, nieregularne wpłaty na konto z dopiskiem „Skarbonka Skrzydeł". Wpłaty te będą gromadzone do momentu uzyskania kwoty, którą można będzie przekazać oczekującemu dziecku jako miesięczne stypendium przez okres 1 semestru.

2. Fundusze gromadzone w Skarbonce Skrzydeł mogą być przeznaczone także na organizację Spotkania Skrzydlatych Dzieci.

3. Darczyńcy Skarbonki Skrzydeł mogą uzyskać informacje na temat wykorzystania ich darowizny po zgłoszeniu do Koordynatora Programu takiej potrzeby.

 

SPOTKANIE SKRZYDLATYCH DZIECI

§ 18

 1. Caritas organizuje dla dzieci objętych Programem wyjazd formacyjno-integracyjny lub imprezę pod nazwą Spotkanie Skrzydlatych Dzieci.
 2. W trakcie spotkania podopieczni Programu poznają zasady i główne idee Programu oraz przygotowują upominki i podziękowania dla Darczyńców.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 19

1. Dane osobowe Beneficjenta i jego rodziny oraz Darczyńcy i Opiekuna podlegają ochronie prawnej.

2. Caritas nie przekazuje Beneficjentowi i jego rodzinie oraz Opiekunowi danych Darczyńcy.

3. Darczyńca otrzymuje podstawowe i bardzo ogólne informacje o podopiecznym: imię, wiek, klasa, krótki opis sytuacji rodzinnej.

4. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane przez Koordynatora Programu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Caritas może ujawnić wzajemne dane na wniosek Beneficjenta lub Darczyńcy tylko za obopólną zgodą oraz z uzasadnionych przyczyn. Caritas nie bierze odpowiedzialności za konsekwencję ujawnienia tych informacji.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20

Na pokrycie kosztów koordynacji i prowadzenia Programu Caritas może przeznaczyć do 10% każdej wpłaty na rzecz Programu.

§ 21

W przypadku Darczyńcy deklarującego ufundowanie kilku lub więcej stypendiów (np. Caritas Polska) możliwe jest wprowadzanie uzgodnionych z Darczyńcą zmian i aneksów do niniejszego regulaminu lub opracowanie odrębnego regulaminu.

§ 22

Szczegółowe informacje na temat Programu, materiały promocyjne oraz formularze  dokumentów (wniosek, deklaracja, umowa darowizny, ankieta ewaluacyjna i inne) dostępne są na stronie internetowej www.skrzydla.szczecin.pl.Załączniki:
Zainstaluj aplikację Caritas