Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Podprogram 2020

Podsumowanie PO PŻ 2014-2020, Podprogram 2020

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w październiku 2021 roku zakończył realizację Podprogramu 2020 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Pomoc żywnościową otrzymać mogły osoby/ rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą i uzyskujące dochód nieprzekraczający 1 542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie (dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej).

Osoby najbardziej potrzebujące otrzymywały artykuły warzywne i owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne, cukier, tłuszcze oraz dania gotowe między innymi:

1) groszek z marchewką,

2) fasolkę po bretońsku,

3) koncentrat pomidorowy,

4) buraczki wiórki,

5) powidła śliwkowe,

6) mus jabłkowy,

7) makaron jajeczny świderki,

8) ryż biały,

9) płatki owsiane,

11) kaszę jęczmienną,

12) herbatniki maślane,

13) mleko UHT,

14) ser podpuszczkowy dojrzewający,

15) szynkę drobiową,

16) szynkę wieprzową mieloną,

17) pasztet drobiowy,

18) filet z makreli w oleju,

19) cukier biały,

20) miód nektarowy wielokwiatowy,

21) olej rzepakowy.

W ramach realizacji Podprogramu 2020:

 • zaangażowanych było 37 Organizacji Partnerskich Lokalnych;
 • żywność odebrało 11956 osób potrzebujących;
 • wydano osobom potrzebującym 549,45920 ton żywności;
 • wydano osobom potrzebującym 46511 paczek żywnościowych;
 • przeprowadzono w ramach działań ze środków towarzyszących 66 warsztatów dla 741 uczestników/czek.

Działania towarzyszące realizowane przez Caritas prowadziły do nabycia przez uczestników/czki działań samodzielności i kompetencji w zakresie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego i zabezpieczenia się przed zakażeniem COVID-19.

Działania te były realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów stacjonarnych  przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności oraz  inne działania o charakterze indywidualnym lub zbiorowym, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących.

W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19 warsztaty  były zorganizowane z zachowaniem obowiązujących środków bezpieczeństwa zgodnych z aktualnymi zaleceniami właściwych służb i  były prowadzone zdalnie. Uczestnicy otrzymali pakiet startowy z zadaniami do wykonania.

 

Byliśmy kontrolowani przez  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w zakresie standardów środków towarzyszących – wynik kontroli pozytywny.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  listopad  2020 – sierpień  2021,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: listopad 2020 – sierpień 2021

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Caritas Archidiecezji Szczecińsko Kamieńskiej [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL], która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej – 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych , które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Sposób kwalifikacji:

 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

 

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 1. Zgodnie z Wytycznymi zestaw na Podprogram 2020 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 42,27 kg, w tym:

- art. warzywne i owocowe

 • groszek z marchewką 3,20 kg,
 • koncentrat pomidorowy 1,12 kg,
 • buraczki wiórki 1,40 kg,
 • powidła śliwkowe 1,50 kg,
 • mus jabłkowy 1,44 kg,
 • fasolka po bretońsku 1,50 kg.

- art. skrobiowe

 • makaron jajeczny 5,00 kg,
 • płatki owsiane 1,00 kg,
 • ryż biały 2,00 kg,
 • kasza jęczmienna 1,50 kg,
 • herbatniki maślane 0,40 kg,

- art. mleczne

 • mleko UHT 7 l,
 • ser podpuszczkowy dojrzewający 1,60 kg,

- art. mięsne

 •  szynka drobiowa 2,40 kg,
 •  szynka wieprzowa mielona 1,20 kg,
 •  pasztet drobiowy 0,32 kg,  
 •  filet z makreli w oleju 1,19 kg,

- cukier

 •  cukier biały 4,00 kg,
 •  miód nektarowy wielokwiatowy 0,50 kg,

- tłuszcze

 • olej rzepakowy 4,00 l.

 

 1. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2020 do danej OPR/OPL przekroczy limit przydziału żywności dla OPR/OPL , Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 70% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 29,59 kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 6 grup artykułów spożywczych.
 2. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
 3. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin.

Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ – NIEODPŁATNIE.

 

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji art. do Caritas Archidiecezji Szczecińsko Kamieńskiej w Szczecinie, do Caritas Polska w Warszawie  albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Caritas  na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne;
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego odżywiania;
 • programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
 • inne działania o charakterze indywidualnym lub zbiorowym, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących, z wyjątkiem działań, o których mowa w pkt. 1,8., tj działań finansowanych ze źródeł zewnętrznych w ramach statutowej działalności organizacji.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Caritas Szczecin.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

 

Kontakt i koordynacja programu POPŻ

71-622 Szczecin, pl. Matki Teresy z Kalkuty 5, tel. 914874905 w.103 ; fax. 914873324, kom. 500 056 160
e-mail: drodzen@caritas.pl

Koordynator p. Dorota Rodzeń 

Magazyn Programu Pomocy Żywnościowej 72-410 Golczewo, ul. Osiedle Robotnicze 9b
p. Sławomir Kolasiński  tel.  604 519 574

 Załączniki:
Zainstaluj aplikację Caritas