Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Razem możemy więcej

Zobacz także:

W okresie od 1.07.2022 do 31.12.2023 realizujemy zadanie  “Wsparcie migrantów i uchodźców na terenie woj. zachodniopomorskiego” sfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z rezerwy Funduszu Pracy w ramach Konkursu "Razem Możemy Więcej" - priorytet Integracja cudzoziemców w społeczeństwie na łączną kwotę 1.205.855,00 zł.

Projekt ma na celu realizację szeregu działań, których efektem będzie zabezpieczenie uchodźców i  podwyższenie standardu  usług integracyjnych i aktywizujących zawodowo dla obywateli państw trzecich, z naciskiem na  uchodźców z obszarów objętych działaniami wojennymi.
Działaniami zaplanowanymi w projekcie są:
Prowadzenie punktu informacyjno-doradczego w Szczecinie przy ul. Wieniawskiego 5, a w jego ramach pomoc cudzoziemcom w aktywizacji zawodowej, pomoc w wypełnianiu dokumentów, udzielanie rzetelnej informacji i rozwiązywanie bieżących problemów (w kilku językach), współpraca z takimi instytucjami jak: ZUW, PUP, banki, itp. , przeprowadzenie kursów języka polskiego oraz kursów adaptacyjnych i wzmacniających kondycję kobiety i rodziny dla w/w grupy osób, pomoc specjalistyczna (prawnik, psycholog, tłumacz przysięgły), organizacja integracyjnych spotkań edukacyjno-kulturalnych, wparcie rodzin a w tym dzieci w dostępie do edukacji, wzmocnienie dzieci w ich edukacji i integracji poprzez działania świetlicowe, wsparcie informacyjne dla osób indywidualnych organizacji pracujących z cudzoziemcami oraz stworzenie i prowadzenie informacyjnej strony internetowej w 3 językach obcych, utworzenie grupy wolontariuszy wspierającej działania centrum, prowadzenie magazynu żywnościowego i przemysłowego, . Dzięki podjętym działaniom realizowane będzie systematyczne wsparcie socjalno-bytowe, psychologiczne, edukacyjne, zawodowe, prawne, kompetencyjne jak i międzykulturowe. Powyższe działania wpisują się w ciągłość pracy Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej na rzecz migrantów i uchodźców w województwie zachodniopomorskim. Ogromnym atutem naszego biura jest gotowość pracowników i wolontariuszy do udzielania porad w różnych  godzinach  pracy oraz znajomość języków rosyjskiego, ukraińskiego, białoruskiego, czeczeńskiego, angielskiego oraz francuskiego.

Łączna wartość projektu: 1.205.855,00 zł.
Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 1.205.855,00 zł. (100%)
Budżet projektu w roku 2022: 319.873,00 zł.
Budżet projektu w roku 2023: 885.982,00 zł.

 

 

В період з 01.07.2022 до 31.12.2023 реалізуємо завдання "Підтримка мігрантів та біженців на території воєводства Заходньопоморського" фінансується коштами Міністерства Родини і Громадської Політики на загальну суму 1.205.855,00 злотих  з резерву Фонду Праці в рамках конкурсу "Разом можемо більше" - пріоритетом якого є інтеграція іноземців в суспільстві 

Ціллю проекту є ряд заходів спрямованих на забезпечення безпеки біженців та підвищення стандартів послуг інтеграції та професійної активації для громадян третіх країн, з акцентом на біженців із територій, які постраждали внаслідок бойових дій.
 

Заходи, які заплановані в проекті:

Діяльність інформаційно-консультаційного пункту в м. Щецін вул. Wieniawskiego, 5В рамках цього проекту допомога іноземцям у професійній активізації,  в заповненні документів, надання достовірної інформації та вирішення актуальних проблем (на кількох мовах). Співпраця з такими установами як: паспортний стіл, біржа праці, банки, і т.п. Проводяться курси польської мови та курси адаптаційні, допомога в зміцненні становища жінок і їх родин яку надають фахівці юристи, психологи, професійні перекладачі.  Організація освітньо-культурних заходів, підтримка сімей включно з дітьми у доступі до освіти, зміцнення дітей у навчанні та інтеграції через діяльність світлиць,інформаційна підтримка окремих осіб та організацій, що працюють з іноземцями, а також створення а підтримка веб-сайту трьома іноземними мовами, створення групи волонтерів для підтримки діяльності центру, створення складу продуктів зокрема і засобів особистої гігієни. Завдяки цим діям буде реалізовано систематичну допомогу соціально-побутову, психологічну, освітню, професійну, правну, компетентну та міжкультурову. Вищезазначена діяльність узгоджується з діяльністю Карітас Щецинсько-Камянської Архідицизії на підтримку мігрантів і біженців Західнопоморського воєводства. Великою перевагою нашого офісу є готовність працівників і волонтерів для надавання консультацій в будь-який час праці і знання російської мови, української мови, білоруської мови, чеченської мови, англійської та французької мов. 

Загальна вартість проекту: 1.205.855,00 злотих.

Дофінансування з державного проекту: 1.205.855,00 злотих. (100%)

Бюджет проекту в  2022 році: 319.873,00 злотих.

Бюджет проекту в  2023 році: 885.982,00 злотих. 

 

In the period from 01/07/2022 to 31/12/2023 we are implementing the task "Support for migrants and refugees in the province. Zachodniopomorskie "financed by the Ministry of Family and Social Policy from the Labor Fund reserve as part of the" Together We Can Do More "competition - priority Integration of foreigners in the society for a total amount of PLN 1,205,855.00.

 

The project aims to implement a number of activities aimed at securing refugees and increasing the standard of integration and vocational activation services for third-country nationals, with an emphasis on refugees from areas affected by hostilities.

The activities planned in the project are:

Running an information and advisory point in Szczecin at ul. Wieniawskiego 5, and within its framework, assistance to foreigners in professional activation, assistance in filling in documents, providing reliable information and solving current problems (in several languages), cooperation with institutions such as: ZUW, PUP, banks, etc., conducting Polish language courses and adaptation courses and strengthening the condition of women and families for the above-mentioned group of people, specialist assistance (lawyer, psychologist, sworn translator), organization of educational and cultural integration meetings, support for families, including children, in access to education, strengthening children in their education and integration through community center activities, information support for individuals, organizations working with foreigners, and creating and maintaining an informational website in 3 foreign languages, creating a group of volunteers to support the activities of the center, running a food and industrial warehouse,. Thanks to the actions taken, systematic social and living, psychological, educational, professional, legal, competence and intercultural support will be implemented. The above activities are in line with the work of Caritas of the Archdiocese of Szczecin-Kamień for the benefit of migrants and refugees in the West Pomeranian Voivodeship. The great advantage of our office is the readiness of employees and volunteers to provide advice at different working hours and the knowledge of Russian, Ukrainian, Belarusian, Chechen, English and French.

 

Total value of the project: PLN 1,205,855.00.

Co-financing from the state budget: PLN 1,205,855.00. (100%)

Project budget in 2022: PLN 319,873.00.

Project budget in 2023: PLN 885,982.00.

 

 

Zainstaluj aplikację Caritas