Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Projekty realizowane z udziałem środków publicznych w roku 2019

Zobacz także:

Gmina Miasto Szczecin 

 1. Zapewnienie gorącego jednodaniowego posiłku osobom bezdomnym przebywającym w schroniskach i noclegowniach na terenie Szczecina oraz innym mieszkańcom Miasta Szczecin, którzy decyzją Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zostały uprawnione do otrzymania takiej formy pomocy (WSS/II/5/2019)
 2. Rehabilitacja społeczna osób bezdomnych, zapewnienie schronienia osobom potrzebującym, połączone z profilaktyką uzależnień realizowane w Szczecinie dla osób bezdomnych (WSS/II/7/2019)
 3. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego (WSS-VII.20.2018.ES aneks na 2019 r.)
 4. Wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej wybranymi świadczeniami rzeczowymi w postaci oferowania nieodpłatnie artykułów żywnościowych, odzieży, artykułów higienicznych, możliwości kąpieli (WSS/II/10/2017 aneks na 2019 r.)
 5. Prowadzenie prac społecznie użytecznych (1/2019)
 6. Organizacja wypoczynku zimowego (WOś-II.PS/5/2019)
 7. Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy, terapii wspomagającej rozwój dziecka dla dzieci z rodzin objętych pomoca MOPR i środowisk rodzicielstwa zastępczego w formie półkolonii (WSS-IV.19.2019.ES)
 8. Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy, terapii wspomagającej rozwój dziecka dla dzieci z rodzin objętych pomoca MOPR i środowisk rodzicielstwa zastępczego w formie kolonii (WSS-IV.16.2019.ES)
 9. Działalność środowiskowa o charakterze profilaktycznym i motywacyjnym, polegająca na prowadzeniu programów metodą outreach, skierowanych do osób bezdomnych, w tym do osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, przebywających w niemieszkalnej pzrestrzeni publicznej miasta Szczecin (WSS-IV.10.2019.RFS)

Gmina Miasto Stargard

 1. Prowadzenie gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet lub kobiet z dziećmi pozbawionych schronienia (SP.II.5/24/2019)
 2. Utworzenie i prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych (SP.I.7/106/2018)
 3. Realizacja działań na rzecz przeciwdziałania bezdomności (SP.I.7/7/2019)

Powiat Stargardzki

 1. Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej (1/2019)

Gmina Miasto Świnoujście 

 1. Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w połączonej formie, tj. opiekuńczej i specjalistycznej – świetlicy środowiskowej w Świnoujściu, przy ul. Hołdu Pruskiego 11 (WZP/5/2019)
 2. Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu przy ul. Piłsudskiego 11 (WZP/20/2019)
 3. Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu przy ul. Sosnowej 5a (WZP/19/2019)
 4. Udzielanie schronienia i posiłku osobom bezdomnym w Świnoujściu (WZP/3/2019)

Gmina Dębno

 1. Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci (MGKPiRPA.19.2019)

Gmina Nowogard

 1. Prowadzenie zajęć świetlicowych dla dzieci (RLFKiS.271.34.2019.UB)
 2. Prowadzenie zajęć "Od rytmiki do tańca" (RLFKiS.271.35.2019.UB)
 3. Organizacja festynu rodzinnego "Od Seniora do Juniora" (RLFKiS.271.43.2019.UB)
 4. Zajęcia EkoEdukacyjne "Ekologia i ochrona zwierząt na co dzień" (RLFKiS.271.38.2019.UB)
 5. Książka i Ja – z kulturą na Ty (RLFKiS.271.40.2019.UB)

Gmina Kołbaskowo

 1. Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Kołbaskowo w 2019 roku (115/2019)

Województwo Zachodniopomorskie – Urząd Marszałkowski

 1. Program z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom – "Organizacja i prowadzenie terapeutycznej Grupy Psychoedukacyjnej dla ludzi bezdomnych, pijących ryzykownie, szkodliwie i uzależnionych od alkoholu. Wykłady, prelekcje i zajęcia warsztatowe" (WWS/39/19)

Wojewoda Zachodniopomorski

 1. Program Współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej na 2019 rok – Wsparcie rodzin i osób bezdomnych

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 1. Pokonać bezdomność (DPS/B/099/2019)
Zainstaluj aplikację Caritas